Кафедраи  забони русӣ ва педагогикаи тахсилоти олии Донишгоҳи  технологии Тоҷикистон бо назардошти даровардани тағироту иловахо ба сохтори идоравии маъмурӣ ва таълимии донишгоҳ дар ҷаласаи ШО №2 аз 24.10.2016 бо Ф № 87/ХУ аз 31.10.2016  ба кафедраи забони русӣ ва таҳсилоти касбӣ  табдил дода шуд.

Дар кафедра 6 дотсент, номзади илм – Наҷимова Ҳ.Б., Умарова Б.Ҳ., Хусанова Т.Қ., Раҷабова Н.Н., Юсупова З.Р. Одинаев И.У. ва 3-муаллими калон Мусоева Н.М., Ваҳобова А.А., Заробекова А.А. фаъолияти таълими-илмӣ ва тарбиявӣ мебаранд.

Омўзгорони  кафедра дар ҳамаи ихтисосҳои Донишгоҳи технологии Тоҷикистон аз фанҳои: «Забони русӣ » дарс мегузаранд.

 

Khusanova Tamara Kodirovna

 Candidate of Pedagogical Sciences

Associate Professor, Excellence in Education of Tajikistan

E-mail: tamara-07-03@mail.ru

Тел:(+992)93-530-03-33

 

 

Disciplines taught

- Russian language

- Pedagogy and psychology of higher education       

Scientific direction: the use of innovative technologies in teaching

Educational work

 1. Khusanova T.K. etc. The manual on the Russian language for students of non-linguistic faculties. Part 1- 2.// Dushanbe, “ER-Count”, 2005.-104 p.
 2. Khusanova T.K. Handbook on the Russian language for students of non-linguistic faculties (exercises in morphology and syntax). // Dushanbe: “Irfon”, 2006.- 44 p.
 3. Khusanova T.K. Entertaining grammar (with a credit training system). // Dushanbe: Irfon, 2009.-76 p.
 4. Khusanova TK, Umarova Kh. A collection of tests to control the knowledge of students of non-linguistic faculties. // Dushanbe: “Irfon”, 2010.- 156 p.
 5. Khusanova T.K. et al. A methodological guide to writing and writing a dissertation. // Dushanbe, “ER-graph”, 2011.- 80 p.
 6. Khusanova TK, Umarova B.Kh. Business correspondence (to help students to work independently with credit training technology) 2nd ed., Ext. and reslave. // Dushanbe, Irfo 2011.-186 p.
 7. Khusanova T.K., Umarova B.Kh. The manual on the Russian language. // Dushanbe: “ER-graph”, 2012.- 160 p.
 8. Khusanova T.K. and other Methodological manual on the Russian language to develop literacy skills // Dushanbe: “ER-graph”, 2013.-72 p.
 9. Khusanova T.K. Umarova B.Kh. Guidelines for the introduction of e-government through business letters when studying the course "Russian language" Dushanbe: "ER-graph", 2013.-40
 10. Khusanova TK and others. Labor and everyday life in multinational Russia // A manual for those wishing to improve communication skills in Russian, to increase the level of cultural, linguistic and social adaptation to living in Russia. Tomsk, Ch-1 and Ch-2-2014. - 170 p.
 11. Khusanova T.K. etc. A collection of exercises in the Russian language for students of non-linguistic faculties (for independent work). // Dushanbe: VM va I ҶТ, 2018. -140 p.
 12. Khusanova T.K., Yusupova Z.R. The methodical manual for the implementation of control work on the discipline "Russian language" for students of non-linguistic faculties. Dushanbe-2018 - 70 p.

 

Musoeva Nukra

Senior Lecturer

Department of Russian Language and Professional Education

E-mail: n.musoeva@mail.ru

 

 

 

Disciplines taught

- Russian language

Scientific direction: ----------

1.   Musoeva Nukra The manual on the discipline "Russian language" for students of economic specialties TUT, Dushanbe, "ER - Graf" 2010.115с.

 

Vahobova Aziza Abdullоevna

Senior Lecturer

E-mail: aziza.vakhobova@mail.ru

 

 

 

 

 

Disciplines taught:

-russian language

Scientific direction: The pedagogical effectiveness of the development of students' communicative culture in the conditions of interethnic communication 

Educational work

 1. 1. Vakhobova A.A. Diagnosis of professional growth of a student’s personality in the rational organization of his project activities at the university. Materials of the scientific-practical conference "Science and the innovation environment." HERE. // Dushanbe: Er-Count. 2016.
 2. Vakhobova A.A. Stages (cycles) and features of pedagogical diagnostics for assessing student competitiveness in higher education. Materials of the scientific-practical conference "Science and the innovation environment." HERE. // Dushanbe, Er-graph, 2016.
 3. 3. Vakhobova A.A. The role of innovation in pedagogical activity. Bulletin of the Technological University of Tajikistan. 1 (28). // Dushanbe: “Baҳmanrud”. 2017.
 4. 4. Vakhobova A.A. The influence of communicative culture on the personal development of students in the conditions of interethnic communication. Materials of the scientific-practical conference "Science and Technology for Sustainable Development". HERE. Dushanbe: Er-Count. 2018.S. 147-150
 5. 5. Vakhobova A.A. Extracurricular work as a means of improving the communication skills of students. Bulletin of the Technological University of Tajikistan. No. 1 (1)., // Dushanbe: 2018.S. 12-17 5s.
 6. Vakhobova A.A. The culture of interethnic communication is the most important form of social development in a multinational society. Vestnik TUT., No. 1 (3)., // Dushanbe: 2019.6 p.
 7. Vakhobova A.A. Ways to improve the process of engineering and technical training through the interaction of university and school education. Vestnik TUT., No. 1 (3)., Dushanbe. 2019.6 p.
 8. 8. Vakhobova A.A. What you need to know in order to write a good essay, (method. Allowance to help an applicant) // Dushanbe: “Er-Count”. 2008.120s.
 9. 9. Vakhobova A.A. A manual on the Russian language for students of non-linguistic faculties. (reprinted) // Dushanbe: Khovaron. 2009 235s.
 10. 10. Vakhobova A.A. A methodological aid to help students to do independent work on the discipline "Russian language". Dushanbe, December 2015 25 p.
 11. 11. Vakhobova A.A. Learn and Win (manual for preparation for the Olympics) Dushanbe: TUT, 2018 90 p.
 12. 12. Vakhobova A.A. Collection of exercises in Russian for students of non-linguistic faculties. Dushanbe: HERE, 2018.104 p.

 

 

Zarobekova Anisa Akhmadovna

Senior Lecturer

Department of Russian Language and Professional Education

E-mail: a.zarobekova@mail.ru

 

 

 

Disciplines taught

- Russian language

Scientific direction: Formation of communicative competence of students of non-linguistic specialties

1.    Zarobekova A.A. etc. A collection of exercises in the Russian language for students of non-linguistic faculties (for independent work) Dushanbe: TUT, 2018. 104 pp.2.     Zarobekova А.А.Vakhobova A.A. Learn and Win (manual for preparation for the Olympics) A.A. Dushanbe: HERE, 2018.90 p.3.     Zarobekova A.A. The manual on the Russian language Dushanbe, 20154.     Zarobekova A.A. The manual on the Russian language Dushanbe, 2010

 

 

Juraeva Suhaylo Naimovna

Lecturer Department of Russian Language and Vocational Training.

Е-mail:   janam.kaka@bk.ru

Disciplines taught

- Russian language by specialty

Scientific direction:

 

 

Tairova Dilorom Rabimovna

- Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer

E-mail: dilorom_t1968@mail.ru

 

 

 

 

Disciplines taught

- Russian language

Scientific direction: The didactic basis for the formation of students' speech activity by means of Russian language lessons in a Tajik school.

Educational work

 1. Tairova D.R. The technology of formation of speech activity of schoolchildren: a methodological manual. [Text] / D.R. Tairova. - Penjikent. - 2008. - 32 p.
 2. Tairova D.R. Features of intersubject communications of the Russian language in a Tajik school. [Text] / D.R. Tairova. - Dushanbe. - 2010 - 32 p.
 3. A collection of exercises in the Russian language for students of non-linguistic faculties. / Authors - Dushanbe - 2018 - 140 p.

 

 

 

Mirzoeva Sokina Amirulloevna

Email: mirzoevasokina@mail.ru

 

 

 

 

Disciplines taught

- Russian language

 

 

Majidzoda Anorguli Rahmonali

Lecturer, Department of Russian Language and Vocational Training.

Disciplines taught

- Russian language by specialty

Scientific direction: 10.02.20 – comparative historical, typological and comparative linguistics

Educational-methodical work

 1. Majidzoda A.R., Khusanova T.K. “Methodological recommendations (guidance) on the implementation of the master's work” for masters of specialties: 1-08010107 (01) - “System and telecommunication networks, mobile systems, satellite communications and radio engineering. Professional education"; 1-08010107 (02) - “Computer design, Internet technology and multimedia. Professional education".

 

 

Раджабова Наима Насруллаевна

E-mail: naimasha0408@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монографияҳо

  1.Юсупова З.Р. Актуальное членение предложения в разносистемных языках (на    материале русского и таджикского языков).  Технологический университет Таджикистана. Душанбе, 2017: РТСУ -  146 стр.

Маҷмӯи мақолаҳои конференсияҳои ДТТ

 28 .04. 2018 дар конференцияи илмӣ - амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Илм ва техника барои рушди устувор», ки бахшида ба «Соли рушди сайёҳи ва ҳунарҳои мардумӣ» буд, бо маърузахо иштирок намуданд. 1.Хусанова Т.К. Мультимедийные технологии на занятиях русского языка. 2.Одинаев И.У. Развитие критического мышления студентов нефилологических вузов на занятиях русского языка посредством инновационных методов обучения. 3.Юсупова З.Р. Вопросы взаимоотношения актуального и грамматического членения предложения в трудах ведущих современных лингвистов. 4.Заробекова А.А., Умарова Б.Х. Основные вопросы формирования коммуникативной компетенции учащихся. 5.Вахобова А.А., Заробекова А.А. Влияние коммуникативной культуры на личностное развитие студентов в условиях межнационального общения Аз тарафи КОА ФР этирофшуда
 1. Юсупова З.Р., Коммуникативная структура предложения: лексикографический аспект формирования. //  Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.- Душанбе: «Дониш», №2, 2018, С.144-149     
 2. Умарова Б.Х. Проблемы преподавания русского языка как иностранного VII международная научная конференция «Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества», Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, 10-11 марта 2018 г.  В печати
 3. Хусанова Т.К. Компьютерные технологии при обучении русскому языку в вузе VII международная научная конференция «Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества», Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, 10-11 марта 2018 г. В печати
 4. Заробекова А.А. Внеаудиторная работа как средство совершенствования коммуникативных навыков студентов VII международная научная конференция «Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества», Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, 10-11 марта 2018  В печати
Номгӯи конференсияю семинарҳои донишгоҳ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, ки ҳайати омўзгорони кафедра иштирок кардаанд ва ё маводи илмии онҳо нашр шудаанд (маълумот саҳеҳ, бе ғалат ва бо нишон додани кишварҳо), бояд дарҷ гарданд. 1.Кулли омузгорони кафедра: Хусанова Т.К., Умарова Б.Х., Заробекова А.А. Юсупова З.Р.ва Одинаев И.У.7 апрели соли 2018 дар конференсияи ҷумҳуриявӣ бахшида ба 140 солагии С.Айни дар ДТТ иштирок карданд.
 1. Омӯзгорони кафедра аз 29.012018 то 01.02.2018 2017 дар курсхои такмили ихтисос фаъолона иштирок карданд ва сохиби сертификат шуданд
4.Кулли омузгорони кафедра: Хусанова Т.К., Заробекова А.А. ва Юсупова З.Р. санаи 28 апрели соли 2018 дар конференцияи илмӣ - амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Илм ва техника барои рушди устувор», ки бахшида ба «Соли рушди сайёҳи ва ҳунарҳои мардумӣ» буд, иштирок намуданд.

Корҳои илмӣ- тадқикотии Юсупова Зарина Розиқовна

 1. Юсупова З.Р. Изучение актуального членения предложения современными зарубежными лингвистами. Вестник таджикского национального университета. № 4/7(180)., Душанбе: «Сино». 2015. Стр.14-16.
 2. Юсупова З.Р. Аспекты членения и исследования предложения в современном языкознании. Вестник таджикского национального университета.№8(40)., Душанбе: «Сино». 2008. Стр.75-81.
 3. Юсупова З.Р. Этапы разработки учения об актуальном членении предложения и порядка слов.  Вестник педагогического университета. №4(65)., Душанбе.2015. Стр.94-97.
 4. Юсупова З. Р. Парадигматические коммуникативные функции лексем. Вестник современной науки(Научно-теоретический журнал)., № 10. В 2-х частях, Часть II, Волгоград., 2015.стр. 44-49.
 5. Юсупова З.Р. История исследования актуального членения и словопорядка в различных языках. Вестник таджикского национального университета. Серия филология. Душанбе: «Сино», №8 2015, С.35-40.
 6. Юсупова З.Р. К вопросу о проблеме отношения между актуальным и формальным членением предложения в лингвистической литературе. Вестник таджикского национального университета. Серия филология. Душанбе: «Сино», №9,  2015.
 7. Юсупова З. Р.,к.ф.н., Ишанкулова Н.Ш., ст. преподаватель. Виды синтаксической связи в структуре сложного предложения таджикского и русского языков. Вестник педагогического университета. №5., Душанбе. 2015.
 8. Юсупова З. Р, Хусанова Т.К. Методическое пособие в помощь студентам для выполнения самостоятельных работ по дисциплине «Русский язык». Душанбе. 2018.