Кафедра гуманитарных дисциплин  образована на основе кафедры государственного языка и гуманитарных дисциплин 1 января 2010 года. Вновь образованная кафедра получила название кафедры гуманитарных дисциплин и развития личности. В феврале 2011 года кафедра была переименована на кафедру педагогики высшей школы и гуманитарных дисциплин. С сентября 2010 года по февраль 2011 года заведующим кафедрой был д.ф.н., профессор, Ходжамуродов О.Х. С декабря 2011 года кафедра вновь была переименована и получила название -  кафедра гуманитарных дисциплин и развития личности. Заведующим был назначен к.ф.н., и.о. доцент Шарифов И.У. С ноября 2016 года кафедра переименована на кафедру гуманитарных дисциплин.

 

Шарифов Исомиддин Умарович

мудири кафедра

н.и.ф. дотсент

E-mail:

 

 

 

 

 

 

Сайдуллоева Гулнора Рафиевна

н. и. ф., дотсент

E-mail:

 

 

 

 

 

Одинаев Нурмаҳмад Сафарович

д. и. ф., дотсент

E-mail:

 

 

 

 

 

Абдуллоев Абдураҳим

н. и. п., дотсент

E-mail:

 

 

 

 

Орифҷонова Назира Раҳматҷоновна

н. и. ф.,дотсент

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

Равшанзода Маҳмадсаид

Муаллими калон

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

Боракова Ҷамила Рангалиевна

Муаллими калон

E-mail:

Культурология Социология История таджикского народа Политология Этика и эстетика Философия Право Логика Защита интеллектуальной собственности (ЗИС) Религиоведение Международное право Философия и методология науки

Икроми М.Б., Мирзораҳимов Қ.К., Шарипова М.Б., Тураева Г.Н., Гулбекова Н.Б. «Способ получения желтого пищевого красителя из корня солодки» Патент РТ № TJ, 2018

 1. Карамалишоев К.Н. «Вклад академика Б.И.Искандарова в изучении социально-экономической жизни Восточной Бухары и Памира в конце XIX и начале XXвв». Роҳбари илмӣ д.и.т., Собирова Қ.Д.

 2. Сайдуллоева Г.Р. «Фарҳанги сиёсии ҷомеаи тоҷик дар замони муосир»

 3. Назаров Ҷ.Р. «Функсияи иқтисодии Тоҷикистон дар марҳилаи гузариш»

 4. Саидмуродов Д.У. «Таърихи пайдоиш ва инкишофи кимиё дар давраи ислом»

 5. Файрузшоева О.С. “История геологических исследований ГБАО в системе академических и производственнҷх учреждения Россия и Таджикистан”. Роҳбари илмӣ д.и.т., профессор Дубовицкий В.В.

 6. Иброҳими С.

 7. Акбарова М.Ғ. “Лексикаи романи Куруши Кабир”-и Бароти Абдураҳмон. Роҳбари илмӣ н.и.ф., дотсент Абдураҳмонова М.

 8. Гирдаков И.Х. “Инъикоси воқеаҳои таърихии нимаи дуюми асри 14 – 15 Хуросону Мовароуннаҳр дар мукотиботи расмӣ”. Роҳбари илмӣ д.и.т. Муллоҷонов С.

 9. Салимова Ф.С. «Особенности проявления терроризма в условиях информационного общества». Роҳбари илмӣ д.и.ф., профессор Ҷононов С.

 1. Дастури методии «Истилоҳоти «Истилоҳоти маҳсулоти ордӣ- нонӣ, макаронӣ ва қаннодӣ» (муаллифон Хубони Сорбон, Шарипова М.Б., Қурбонов Ф.Б.) таҳия ва барои чоп омода гардида дар ҷалассаи Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ (суратмаҷлиси №8 аз 25.03.2016) ва бо қарори Шўрои олимони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (суратмаҷлиси №11 аз 5.04.2016). ҶДММ «Баҳманрўд» 50 нусха.Душанбе – 2017с. -27саҳ.

 2. Китоби дарсии «Кимиёи физикӣ ва коллоидӣ» бо забони тоҷикӣ (муаллифон Исмоилова М.А.. Камилов Х.Ч.. Чориева С.А.) (барои колеҷи тиббӣ) таҳия шуда бо қарори Шўрои олимони ДТТ (суратмаҷлиси №12 аз 17.05.2016)   ҶДММ «Балоғат»  100 нусха.Душанбе – 2017с. -230саҳ.

 3. Дастури методӣ барои гузаронидани корҳои озмоишӣ аз фанни кимиёи умумӣ ва ғайриузвӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ  «Корҳои озмоишӣ аз кимиёи умумӣ» (муалифон Б.С. Азизов, М.Б. Икроми, М.Б. Шарипова М.Б.) таҳия ва барои чоп омода гардида дар ҷалассаи Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ (суратмаҷлиси №8 аз 25.03.2016) ва бо қарори Шўрои олимони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (суратмаҷлиси №11 аз 5.04.2016). ҶДММ «Баҳманрўд» 50 нусха.Душанбе – 2017с. -48саҳ.