Кафедраи назарияи иқтисодӣ ва иқтисодиёти рушд моҳи сентябри соли 2007 ташкил шудааст. Вазифаи мудири кафедраро аз моҳи сентябри соли 2007 номзади илми иқтисод, дотсент Дарингов К.П., аз 1-уми апрели соли 2009 академики Академияи Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Раҳимов Р.К. ва аз сентябри соли 2009 саромӯзгори кафедра Раҷабов К.Р. ин вазифаро ба ӯҳда доштанд. Аз сентябри соли 2010 н.и.и., саромӯзгор Сатторов А.А. мудири кафедра таъин шудаанд ва аз сентябри соли 2014 н.и.и. саромӯзгор  Раҷабов Қ.Р. ин вазифаро ба уҳда дошт. Аз сентябри соли 2016 то имрӯз д.и.и., профессор Усманова Туфа Ҷумаевна ин вазифаро бар ӯҳда дорад.

Дар айни замон кафедра мутахассисонро аз рӯи ихтисосҳои зерин тайёр менамояд:

 1-25010201  «Иқтисодиёти таҳлилӣ» (мӯҳлати таҳсил 4 сол, шӯъбаи рӯзона)

Мутахассиси ин ихтисос таҳлилгари иқтисодиёт дар тамоми соҳаҳои истеҳсолӣ ва ѓайриистеҳсолӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин мутахассиси ихтисоси мазкур бояд таҳлил ва банақшагирии барномаи истеҳсолии корхонаро амалӣ карда, фаъолияти худро бо дигар шӯъбаҳои корхона ҳамоҳанг намуда, ҳаргуна қарори стратегӣ, тактикӣ ва фавриро аз нигоҳи таъсири онҳо ба натиҷаҳои ниҳоии фаъолияти хоҷагидории корхона баҳогузорӣ карда тавонад.

Талабот оиди сатҳи азхуднамоии ихтисоси «Иқтисодиёти таҳлилӣ» тавассути стандарти таҳсилоти олӣ муайян гардидааст ва хатмкунанда бояд масъалаҳои зеринро аз бар намояд:

 • асосҳои ташаккули сиёсати инноватсионнии давлат, таҳлили макроиқтисодӣ,
 • таҳлили лоиҳавӣ, таҳлили молиявӣ, баҳодиҳии сармоягузорӣ;
 • консепсияи муосири инноватсияҳо, баҳодиҳии таъсири рушди иқтисодӣ, банақшагирӣ ва дурнамо дар иқтисод, стратегияи сармоягузорӣ, дурнамои рушди иқтисодӣ;
 • методҳои баҳогузории иқтисодӣ, таҳлили самаранокии истифодаи омилҳои истеҳсолот, таҳлили иқтидорҳои (потенсиалҳои) иқтисодӣ ва хавфҳои сармоягузориҳо ва таҳлили самаранокии чобаҷогузории қувваҳои истеҳсолкунанда ва муайянкунии лоиҳаҳои сармоягузорӣ.

 1-25010104  «Иқтисодиёти инкишофи илмию технологӣ» (мӯҳлати таҳсил 4 сол, шӯъбаи рӯзона)

Мутахассиси ихтисоси  мазкур  таҳлилгар ва идоракунандаи инкишофи илмию иқтисодӣ дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт дар шароити гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ мебошад.

Мутахассиси ин соҳа  бояд чунин корҳоро иҷро карда тавонад:

 • бо истифода аз ахбори иқтисодӣ гузаронидани таҳлил;
 • таҳлили иқтидорҳои (потенсиалҳои) иқтисодӣ ва хавфҳои сармоягузориро;
 • таҳлили самаранокии ҷобаҷогузории қувваҳои истеҳсолкунанда;
 • таҳлили самаранокии иқтисодиёти инкишофи  илмию  технологӣ;
 • муайян намудани захираҳои самаранокии фаъолияти хоҷагидорӣ

 

Усманова Туфа Ҷумаевна

Мудири кафедра

доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор.

Муаллифи зиёда аз 60 дастурҳои илмӣ-методӣ.

E-mail:tufa1953@mail.ru

Тел:2-349161

Корҳои илмӣ – методӣ:

Усмонова Т.Ҷ. Учебник по «Экономической теории» (Макроэкономика) для студентов-экономистов, обучающихся по программе бакалавр. Душанбе: «Бахманруд», 2017, 367 стр.

Усмонова Т.Ҷ., Қодиров Ш.Ш., Олимова М.М. Макроиқтисод, китоби дарсӣ барои донишҷӯён, магистрон ва аспирантон. (бо забони тоҷикӣ). Душанбе, 2011 66 саҳ.

Усмонова Т.Ҷ., Коффи Брайн. Macroeconomics (бо забони англисӣ) китоби дарсӣ. Душанбе, 2011 70 саҳ.

Усмонова Т.Ҷ. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои семестрӣ аз фанни Микроиқтисод// (бо забони русӣ). – Душанбе, 2013. 32-саҳ.

Усмонова Т.Ҷ. Современный рынок труда: методология исследования. Монография. Душанбе: «Ирфон», 2004,120 саҳ.

Усмонова Т.Ҷ. Формирование и развитие рынка труда в переходной экономике Таджикистана. Монография. Душанбе: «Ирфон», 2005, 120 саҳ.

Усмонова Т.Ҷ., Олимова М.М. Экономическая теория (Макроэкономика). Учебное пособие – Душанбе: «Ирфон», 2005. 224 стр.

Усманова Т.Ҷ. «Особенности рынка труда в современном Таджикистане» /материалы ежегодной международной научно-практической конференции по проблемам социально – трудовых отношений инновационные доминанты социально – трудовой сферы: экономика и управление ФГБОУ «Воронежский государственный университете», 2017г.- С.17-22 ISBN978-5-00044-544-0.

Усманова Т.Ҷ. Роль экономической теории в социально-экономическом развитии современного общества //Таджикистан и современный мир. Душанбе.№1(56).2017.-С.46-52. ISSN 2075-9584.

Усманова Т.Ҷ. Интернационализация рынка труда в условиях рыночной экономики Республики Таджикистан//Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина.Т.12,№3.2017.-С.177-180. ISSN 1819-8813.

 

Дарингов Қурбон Палтикович

Номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

E-MAIL: daringov-kurbon@mail.ru

 

 

 

 

Корҳои илмӣ – методӣ:

Дарингов К.П., Қосимова М.С. методическое указания для выполнения самостоятельных работ по дисциплине «Экономическая теория» Душанбе-2017, 64саҳ.

Дарингов К.П. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои семестрӣ аз фанни назарияи иқтисод// (бо забони русӣ). – Душанбе, 2013. 54 –саҳ

Дарингов К.П., Сатторов А.А. Методические указание для выполнения контрольных и курсовых работ по экономической теории для студентов ФЗО. Душанбе.2008. 30- стр.

Дарингов К.П., Сатторов А.А. Методические указание для выполнения контрольных и курсовых работ по истории экономических учений для студентов ФЗО. Душанбе.2007. 16- стр.

Дарингов К.П. “Критерий образовательного потенциала общества – выявление приоритетов в развитии системы образования”// «Организационно-экономические основы формирования инновационный экономики и эффективность использования финансово-кредитных механизмов развития экономики»: Сборник научных статей. – Душанбе, РТСУ 2017. стр. 40-45, УДК 330.1 (575.

 

Рашидова Дилрабохон Ҷалоловна

омӯзгори калон

E-MAIL: ms.dilrabo@mail.ru

 

 

 

Корҳои илмӣ – методӣ:

Рашидова Д.Ҷ., Мирбобоев Ғ.М. Дастури методӣ аз фанни “Микроиқтисод”  оид ба иҷрои корҳои мустақилона, Душанбе- 2017, 63саҳ.

Рашидова Д.Ҷ. «Методы ценообразование на рынке образовательных услуг» / маводҳои Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Мушкилот ва дурнамои воридотивазкунӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон» соли 2017 , ДТТ.

Рашидова Д.Ҷ. “Национальные и общие человеческие ценности в воспитании молодежи на примере произведении таджикских поэтов и писателей» Конференсияи ҷумҳуриявӣ дар ДДҲБСТ ш. Хуҷанд 28.02.2017-С345-353 ISBN-NSBN-978-99975-58-05-3.

Рашидова Д.Ҷ. “Концептуальные основы формирования потребности и спроса на образовательные услуги”// «Организационно-экономические основы формирования инновационный экономики и эффективность использования финансово-кредитных механизмов развития экономики»: Сборник научных статей. – Душанбе, РТСУ 2017. стр. 138-146

 

Пулатов Ҷамшед Ҳомидҷонович

омӯзгори калон

E-MAIL: jamshed_pulatov@mail.ru

 

 

 

 

 

Корҳои илмӣ – методӣ:

Пулатов Ҷ.Ҳ., Шарифҷони И. Б., Дастури таълимӣ-методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилонаи семестрӣ аз фанни “Географияи иқтисодӣ ва асосҳои демография” // (бо забони тоҷикӣ). – Душанбе, 2017. 20 саҳ.

 

Шарифҷони  Исмоналии  Бобохонзода

Ассистент

E-MAIL: scarifjoni@mail.ru

 

 

 

 

 

Корҳои илмӣ – методӣ:

Шарифҷони И.Б., Сатторов А.А., Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои семестрӣ аз фанни Макроиқтисод// (бо забони тоҷикӣ). -Душанбе, 2018. 32-саҳ.

Шарифҷони И. Б., Пулатов Ҷ.Ҳ., Дастури таълимӣ-методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилонаи семестрӣ аз фанни “Географияи иқтисодӣ ва асосҳои демография” // (бо забони тоҷикӣ). – Душанбе, 2017. 20 саҳ.

 

Ғозиев Муҳиддин Нуридинович

Ассистент

E-MAIL: gaziev-91@mail.ru

 

 

 

 

 

Корҳои илмӣ – методӣ:

Ғозиев М.Н. «Сармоягузории хориҷӣ ҳамчун омили муҳимтарини рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити бозоргонӣ» Қаландаров И.Э., Сафоев Ҳ.С.,  паёми ДТТ қисми 1 2017с.-С78-82.

Ғозиев М.Н. «Хусусиятҳои сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» ДТТ қисми 1 2018с.-С111-118.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Назарияи иқтисодӣ
 2. Микроиқтисод
 3. Макроиқтисодиёт
 4. Географияи иқтисодии Тоҷикистон ва асосҳои демографии он
 5. Иқтисодиёти миллӣ
 6. Таҳлили макроиқтисодӣ
 7. Иқтисодиёти инкишофи илм ва технология
 8. Таҳлили самаранокии истифодаи омилҳои истеҳсолот
 9. Усулҳои тадқиқот дар иқтисодиёт

 

ДАСТОВАРДҲОИ ИЛМӢ - МЕТОДӢ.

МАҲФИЛҲОИ ИЛМӢ

Дар кафедра маҳфили илмии донишҷӯён  «Иқтисодчиёни ҷавон» бо роҳбарии дотсенти кафедра  Сатторов А.А. фаъолият мекунад. Дар маҳфили илмии донишҷӯён зиёда аз 15-нафар донишҷӯёни курсҳои 1 то 4-ум аъзо мебошанд. Донишҷӯёни беҳтарини ин маҳфил дар Олимпиадаи ҷумҳуриявии донишҷӯён иштирок намуда, сазовори ҷойҳои беҳтарин гардидаанд. Қайд намудан ба маврид аст, ки аъзоёни маҳфили «Иқтисодчиёни ҷавон» дар   озмуни аз тарафи АИ ҶТ донишҷӯи бахши сеюми ихтисоси 1-25010410т  Давлатова Зуҳро (равияи тахассусӣ)  сазовори  ҷойи 4 –ум ва  дар озмуни макотибҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз тарфи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон шуда гузашт,  донишҷӯи бахши 3-юми ихтисоси 1-25010410т Давлатова Зуҳро (равияи тахассусӣ)  сазовори  ҷойи 2 –ум (соли 2014)   аз фанни назарияи иқтисодӣ гаштанд. Донишҷӯи курси 4-уми ихтисоси 1-25010301т Каримова Майсара дар олимпиадаи Ҷоми академияи АИ ҶТ (соли 2017) аз фанни “Назарияи иқтисодӣ” иштирок намуда сазовори ҷои 3-юм гардид.

РАФТИ КОНФРОНСИ ИЛМӢ-АМАЛИИ ҶУМҲУРИЯВӢ

РАФТИ КОНФРОНСИ ИЛМӢ-АМАЛИИ ДОНИШҶӮЁН