ТАЪРИХИ КАФЕДРА

Кафедраи молия ва қарз мувофиқи фармони ректори Донишгоҳи технологии Тоҷикистон аз 30 августи соли 2004 ташкил шудааст. Кафедра аз рӯи ихтисосҳои 1-250104 - молия ва қарз, тахассуси 1-25010410 - менеҷменти молиявӣ, 1-25011024 - таъминоти иттилоотии бизнес мутахассисон тайёр менамояд.

Аз лаҳзаи ташкилёбӣ то моҳи апрели соли 2010 роҳбарии кафедраро номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Ҳасанов А.Р. ба уҳда дошт. Аз моҳи апрели соли 2010 то моҳи августи соли 2012 ва сентябри соли 2012 то августи 2021 номзади илмҳои иқтисодӣ Сангинов С.А. Содиқов Р.Ҳ  вазифаи мудири кафедраи мазкурро  иҷро намуданд.

Аз моҳи августи соли 2021 то имрӯз номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Собирҷонов  А.С. вазифаи мудири кафедраро иҷро менамояд.

Дар иқтисоди бозорӣ идоракунии молия яке аз вазифаҳои асосӣ ва афзалиятноки ҳар як корхона ба шумор меравад. Бинобар ин, касби директори молиявӣ (менеҷери молиявӣ) дар шароити муосир барои ҳар як корхона ва умуман мамлакат нақши ҳалкунанда дошта, хело зарур мебошад.

Ҳадафи асосии Барномаи таълимии 1-250104 - «Молия ва қарз» дар тайёр намудани мутахассисони баландихтисос барои зинаҳои олӣ ва миёнаи идоракунӣ ба шумор меравад, аз ҷумла:

- директори молиявии корхона;
- сардори раёсати (шӯъбаи) молия;
- сардори шӯъбаи молия;
- мутахассиси пешбари раёсат ё шӯъбаи молия ва ғайра.

Ихтисоси 1-250104 - «Молия ва қарз» диққати асосиро ба тайёрии касбӣ ва тайёрии мутахассисоне равона менамояд, ки бояд оиди идоракунии сармояи асосӣ ва гардони корхона дониш ва малакаи кофӣ дошта, сиёсати молиявӣ ва сармоягузории корхонаро таҳия карда тавонанд. Ҳамчунин мутахассиси ихтисоси 1-250104 - «Молия ва қарз» бояд таҳлил ва банақшагирии барномаи истеҳсолии корхонаро амалӣ карда, фаъолияти худро бо дигар шӯъбаҳои корхона ҳамоҳанг намуда, ҳаргуна қарори стратегӣ, тактикӣ ва фавриро аз нигоҳи таъсири онҳо ба натиҷаҳои ниҳоии фаъолияти хоҷагидорӣ баҳогузорӣ карда тавонад.

 

 

Собирҷонов Алишер Солиҷонович

Номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Мудири кафедра

E-mail: alisher.1986tut@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Фаъолияти бонкӣ

-Андоз ва андозбандӣ

-Идоракунии зиддибуҳронии молиявӣ

Самти илмӣ: Истифодаи самараноки сармояи табиӣ дар раванди  ташкили истеҳсолоти саноатӣ-инноватсионӣ (дар мисоли азхудкунии конҳои базалтии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Корҳои илмӣ – методӣ:

 1. Собирҷонов А.С., Назаров Т.Р. Дастури методӣ аз фанни идораи ҳайати кормандон. Душанбе, ДТТ, 2021- 45 саҳ.
 2. Собирҷонов А.С., Содиқов Р.Ҳ., Шукуров Н.Ш., Раҷабова З.Ҷ. Барномаи таҷрибаомӯзиҳо барои донишҷӯёни ихтисоси 1-25010410 “Менеҷменти молиявӣ”. Душанбе, ДТТ, 2021-68 саҳ.

 

 

Содиқов Раҳмон Ҳамроевич

Номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

E-mail: rakhmon67@mail.ru

 

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Андоз ва андозбандӣ
-Идоракунии хавфҳои молиявӣ
-Бозори молиявӣ
-Суғурта
-Масъалаҳои мувофиқсозии андозбандӣ

Самти илмӣ: Такмили идоракунии хавфҳои молиявӣ.

Корҳои илмӣ-методӣ

 1. Катаев А.Х., Тошматов М.Н., Хасанов А.Р., Содиқов Р.Ҳ. Страхование (учебное пособие). - Душанбе, Ирфон, 2009. - 528 с.
 2. Ҳасанов А.Р., Миразизов А.Х., Содиков Р.Х. Молия ва қарз (Китоби дарсӣ). - Душанбе, Ирфон, 2010. - 352 с.
 3. Ҳасанов А.Р., Содиқов Р.Ҳ. Буҷети давлатӣ (Китоби дарсӣ). - Душанбе, ЭР-граф, 2018. - 368 с.
 4. Содиқов Р.Ҳ. Дастури методӣ оид ба таҷрибаомўзии таълимии донищҷўёни ихтисоси 1-25010410 – «Менеҷменти молиявӣ». – Душанбе, ДТТ, 2019. - 16 с.
 5. Содиқов Р.Ҳ. Дастури методӣ оид ба таҷрибаомўзии истеҳсолии донищҷўёни ихтисоси 1-25010410 – «Менеҷменти молиявӣ». – Душанбе, ДТТ, 2019. - 15 с.
 6. Содиқов Р.Ҳ. Дастури методӣ оид ба таҷрибаомўзии пеш аз рисолаи хатми донищҷўёни ихтисоси 1-25010410 – «Менеҷменти молиявӣ». - Душанбе, ДТТ, 2019. - 17 с.
 7. Содиқов Р.Ҳ. Дастури методӣ оид ба иҷрои кори курсӣ аз фанни «Менеҷменти молиявӣ» барои донищҷўёни ихтисоси 1-25010410 - «Менеҷменти молиявӣ». - Душанбе, ДТТ, 2019. - 24 с.

 

 

Тошматов Махмуд Негматович

н.и.и., и.в профессор

Аъзо-корреспонденти Академияи муҳандисии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дорандаи нишони Аълочии Маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2000

E-mail:t.makhmud@mail.ru

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Менеҷмент
-Ташкил ва маблағгузории сармоя
-Омор

Самти илмӣ: Назария ва усулнокии тараққиёти самаранокии ҷараёнҳои инвеститсионӣ дар давраи гузариш

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Тошматов М.Н., Эшанкулов А.В. Методические рекомендации (в помощь лектору): Управлением строительством в условиях нового хозяйственного механизма. Общество «Знаний» Таджикской ССР. – Душанбе: 1989. – 21с.
 2. Тошматов М.Н., Рахматджонов Г.Р. и др. Типовые методические рекомендации по планированию и учету себестоимости строительных работ и формированию финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли. Госстрой РТ. – Душанбе, 1995.
 3. Тошматов М.Н., Усманова Т.Д. Методические указания к написанию и оформлению дипломных работ для студентов специальности направления 521600. Технологический университет Таджикистана – Душанбе, 1999.
 4. Катаев А.Х., Тошматов М.Н., Экономика предприятия и предпринимательской деятельности. Учебное пособие: Тестовые задания для специальностей напр. 521600 ТУТ – Душанбе, 2000
 5. Тошматов М.Н. Инвестиционная деятельность в таможенной системе. Глава 5 в книге «Экономика таможенного дело». Учеб пос. – Душанбе. ТУТ, ТГУК 2001. –с.
 6. Тошматов М.Н. Бегмуродов С.Ш. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона аз фанни «Асосҳои фаъолияти соҳибкорӣ» барои донишҷўёни бахши 3-юми ихтисоси  1-25010410,  1-25010711ва 1-26020202 - Душанбе: ДТТ, 2013. –34с.
 1. Катаев А.Х., Тошматов М.Н. Основы внешнеэкономических связей. Учебное пособие. – Душанбе: Ирфон, 2001, -192С.
 2. Тошматов М.Н., Пулатов Дж.Х., Муминова Ф.М. Экономическая география РТ. Учебное пособие: Курс лекций  – Душанбе, Ирфон, 2005.
 3. Катаев А.Х., Тошматов М.Н., Хасанов А.Р., Содиков Р.Х. Страхование. Учебное посибие – Душанбе: «Ирфон», 2009. – 528с
 4. Катаев А.Х., Тошматов М.Н. Основы экономики и организации внешнеэкономической деятельности. Учебное посибие – Душанбе: «Ирфон», 2009. – 192с.
 5. Тошматов М.Н., Ивашутин А.Л., Раҳмонзод М., Сатторов А.А. Иқтисоди хурд. Учебное пособие. – Душанбе: «Ирфон», 2011. – 249с
 6. Тошматов М.Н. Методические указания к выполнению комплекса домашных заданий для студентов специальностей 1-25 01 04 10, 1-25 01 04 07 по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций». Технологический университет Таджикистана, 2013. – 48с.
 7. Тошматов М.Н. Методические указания к выполнению комплекса домашных заданий для студентов экономических специальностей по  дисциплине «Статистики». Методическое указание. Технологический университет Таджикистана, Душанбе 2014. – 72с.
 8. Тошматов М.Н. Статистические методы изучения взаимосвязи социально-экономических явлений. Учебное пособие. –Душанбе: Ирфон, 2015. -56с.
 9. Тошматов М.Н., Дадоҷонова Н.М., Тошматова З.М. Статистика (тестовые задания для студентов экономических специальностей). Учебное пособие. – Душанбе: ТУТ, 2015. – 55с.
 10. Дастури таълимӣ – методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона аз фанни «Назарияи омор ва омори иқтисодӣ» барои донишҷўёни равияи иқтисодӣ – Душанбе: «Ирфон». 2017 – 68с.
 11. Дастури таълимӣ-методӣ: Мафҳумҳои асосӣ, маҷмуи тестҳо ва масъалаҳои тестӣ аз фанни «Назарияи омор ва омори иқтисодӣ» барои донишҷўёни равияи иқтисодӣ) – Душанбе: «Ирфон». 2017 – 75 с.

 

 

Шобеков М

н.и.и., и.в профессор

E-mail:Shobekov1942@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Аудит
-Баӣисобгирии муҳосибӣ
-Стандартҳои байналмиллалии ҳисоботи молиявӣ
-Таҳлили молиявӣ

Самти илмӣ: Такмили низоми ҳисобдорӣ ва ташкили назорати дохилӣ

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Методические указания по изучению спецкурса «История бухгалтерского учета » Душанбе, ТГУ, 1982
 2. Шобеков М. Васоити методӣ оиди омӯхтанӣ фанни махсус таърихи ҳисобдории  муҳосибӣ Душанбе, ДДТ, с.1982 -16 саҳ.
 3. Барномаи фанни «Баӣисобгирии хароҷот, калкулятсияи арзиши асли ва натиҷаҳои молиявӣ». Программа по предмету «Учет затрат, исчисления себестоимости и финансовых результатов» Душанбе, ТГУ, 1993с.
 4. Шобеков М. Нақшаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ (дастури таълими методӣ), Душанбе, ДТТ, с.1999 -63 саҳ.
 5. Шобеков М. Назарияи баҳисобгирии муҳосибӣ  (дастури таълими –методӣ Душанбе, Диловар,  с. 2000,12 ҷ.ч.)
 6. Язык бухгалтерского учета (учебно –практическое пособие) Душанбе, Диловар-ДДТТ, 2002.- 12 ҷ.ч
 7. Теория бухгалтерского учета. Учебно-методическое пособие Душанбе, ТГУК 2002г.
 8. Шобеков М. Забони ҳисобгирии муҳосибӣ  (дастури таълимӣ -амалӣ) . Душанбе,  Диловар-ДДТТ, с. 2002. 12 ҷ.ч.
 9. Теория бухгалтерского учета (учебно-наглядные пособия) Диловар 200
 10. Финансовый учет (учебное пособие для подготовки и повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и аудит) ОИПБА РТ, 2003с.
 11. Теория бухгалтерского учета (иллюстративный материал) Душанбе; издательство «Шарки Озод», 2006 12 ҷ.ч.
 12. Шобеков М. Баҳисобгирии муҳосибӣ (дастури-таълимӣ) Душанбе, “империя-групп”, 2010-336с.
 13. Луғати тафсирии стандартӣои байналмилалии ӣисоботи молиявӣ Душанбе, «Империал-Групп», 2010 9 ҷ.ч.
 14. Шобеков М. Луғати тафсирии стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ. Душанбе, “империя-групп”, 2010-9 ҷ.ч.
 15. Ҳисобгирии молиявӣ (китоби дарсӣ) Душанбе, 2014-25 ҷ.ч. ҶДММ Дақиқӣ, 400с
 16. Фарҳанги стандартҳои байналмилали аудит. Душанбе, ИҶБАК ҶТ, 2019

 

Ашуров Субҳон Бурҳонович

Доктори илмҳои иқтисодӣ, и.в. профессор.

Дорандаи Ифтихорномаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дорандаи ҷоизаи байналхалқии ба номи Дж. Мэнн барои тарғиби саломатӣ миёни ҷавонон.

Аълочии меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Математикаи олӣ
-Назарияи қабули қарор
-Қабули қарори идоравӣ

Самти илмӣ: Ташаккул ва танзими бозори меҳнат

Корҳои илмӣ-методӣ

 1. Ашуров С.Б. Дастури методӣ оид ба иҷрои корҳои мустақиллона аз фанни "Назарияи қабули қарор" барои донишҷӯёни ихтисоси технологияҳои иттилоотӣ. Донишгоҳи технологии Тоҷикистон. – Душанбе, 2015. 48 с.
 2. Ашуров С.Б. Дастури методӣ барои иҷрои корҳои мустақилона аз фанни «Иқтисоди татбиқӣ» барои донишҷӯёни ихтисосҳои иқтисодӣ ва технологӣ. Технологический университет Таджикистана. - Душанбе, 2017. 50 с.

Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ

 1. Ашуров С.Б. Ташаккул ва танзими бозори меҳнат дар минтақаи қуввабарзиёдии меҳнат: назария ва амалия. Монография. Душанбе, нашриёти «Ирфон», 2012. 290 с.
 2. Ашуров С.Б. Масъалаҳо ва дурнамоии рушди касбию техникии захираҳои меҳнати Тоҷикистон. Монография. - Душанбе: «Ирфон», 2007. - 144 с.
 3. Ашуров С.Б. Сиёсати давлатии ҷавонон: ҳолат ва дурнамо Монография. - Душанбе: «Статус», 2002. - 236 с.

 

Ҳасанов Абдураҳим Раҳмонович

Номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент,

E-mail: ab10101959@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Молия
-Молия, муомилоти пулӣ ва қарз
-Муомилоти пулӣ ва қарз
-Буҷети давлатӣ
-Фаъолияти бонкӣ

Самти илмӣ: Сиёсати пулию қарзии давлат.

Корҳои илмӣ-методӣ

 1. Катаев А.Х.,Тошматов М.Н., Ҳасанов А.Р., Содиков Р.Х. Страхование (учебное пособие) - Душанбе, Ирфон. – 2009. – 552с.
 2. Ҳасанов А.Р., Миразизов А.Ҳ., Содиқов Р.Ҳ. Молия ва қарз (китоби дарсӣ) - – Душанбе, Ирфон, 2010. – 352 с.
 3. Ҳасанов А.Р., Содиқов Р.Ҳ. Буҷети давлатӣ (китоби дарсӣ).- Душанбе, Эр-граф, 2018. – 368 с.
 4. Хасанов А.Р. Методические указания по выполнению комплекса домашних заданий по дисциплине "Финансы и кредит" для студентов 3–го курсаспециальности 1-25 010711 –  " Экономика и управление на предприятии промышленности " – Душанбе, ТУТ,  2013. – 58с.
 5. Ҳасанов А.Р. Дастури методӣ оиди иҷрои маҷмӯи корҳои хонагӣ аз фанни «Фаъолияти бонкӣ» барои донишҷӯёни курси 3-юми ихтисоси 1-25 01 04 10 – «Менеҷменти молиявӣ»– Душанбе, ДТТ, 2013. – 50с.
 6. Ҳасанов А.Р. Дастури методӣ оиди иҷрои маҷмӯи корҳои хонагӣ аз фанни «Буҷети давлатӣ» барои донишҷӯёни курси 3-юми ихтисоси 1-25 01 04 10 – «Менеҷменти молиявӣ» – Душанбе, ДТТ, 2018. – 31с.
 7. Ҳасанов А.Р. Дастури методӣ оиди иҷрои маҷмӯи корҳои хонагӣ аз фанни «Муомилоти пулӣ ва қарз» барои донишҷӯёни курси 2-юми ихтисоси 1-25 01 04 10 – «Менеҷменти молиявӣ» – Душанбе, ДТТ, 2018. - 46 с.
 8. Хасанов А.Р., Бегмуродов С.Ш. Методические указания по прохождению научно-исследовательской практики магистрантами 2 курса экономических специальностей – Душанбе, ТУТ, 2019. - 22 с.

 

 

Сатторов Абдурасул Абдуғоффоров

Номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аълочии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон

E-mail: s_rasul3131@mail.ru

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Назарияи иқтисод
-Макроиқтисод
-Микроиқтисод

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Сатторов А.А., Шарифҷони И. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои семестрӣ аз фанни Макроиқтисод// (бо забони тоҷикӣ). -Душанбе, 2018. 32-саҳ.
 2. А.Л. Ивашутин, М.Н.Тошматов, М.Раҳмонзод, А.А. Сатторов  Иқтисоди хурд (бо забони тоҷикӣ). - Душанбе: «Ирфон», 2011. 250 саҳ.
 3. Сатторов А.А. Маҷмӯи тестҳо ва машқҳо аз фанни назарияи иқтисодӣ (ба забони тоҷикӣ). Душанбе. «Эр-граф». 2010 саҳ.
 4. Сатторов А.А. «Устувории истеҳсолоти ѓалладона ҳамчун афзалияти миллӣ барои таъмини воридотивазкунӣ дар бахши амнияти озуқаворӣ» / маводҳои конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Мушкилот ва дурнамои воридотивазкунӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон» Душанбе 2016,   ДТТ

 

 

Досиев  Махмадшох Назарович

н.и.и., и.в.дотсент

Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон

E-mail:dostiev68@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-1С муҳосибот
-Аудит
-Баҳисобгирии муҳосиби
-Стандартҳои байналмилалии муҳосибӣ

Самти илмӣ: Ташкил ва рушди сохибкории экологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Дастури методи аз фанни аудит барои донишҷӯёни  ихтисосҳои иқтисодӣ  1-25010711 ва 1-26020305. ДТТ, Душанбе 2015
 2. Дастури методи аз фанни баҳисобгирии муҳосиби барои донишҷӯёни курси 3- юм ихтисосҳои 1-25010711 ва 1-26020305. ДТТ, Душанбе 2016
 3. Дастури методи аз фанни менеҷмент барои донишҷӯёни курсҳои 2- 3- юм ихтисосҳои 1-25010711 ва 1-26020305, 1-25010410. ДТТ, Душанбе 2017
 4. Дастури методи аз фанни баҳисобгирии муҳосиби ва аудит қисми 2-юм барои донишҷӯёни курси 3- юм ихтисосҳои 1-25010711 ва 1-26020305. ДТТ, Душанбе 2019

 

Султонов Абдураҳмон Неъмонович

Омӯзгори калон

E-mail: sultonov.abdurakhmon@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Молия
-Молияи корхонаҳо
-Сиёсати кӯтоҳмуддати молиявӣ
-Бозори қоғазҳои қиматнок

Самти илмӣ: Баланд бардоштани ҷараёнҳои самаранокии сармоягузорӣ дар соҳаи таҳсилоти олии касбӣ дар шароити дигаргуншавии иқтисодиёт.

 

Қиёмиддинова Фарзона Қиёмиддиновна

Ассистент

E-mail: kiemiddinova@mail.ru

 

 

 

 

 

 

  Фанҳои таълимӣ:

-Суғурта
-Таҳлили молиявӣ
-Молия, муомилоти пули ва қарз.

Самти илмӣ:  Механизмҳои идоракунии шуғли аҳолӣ

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Қиёмиддинова Ф.Қ. «Методическое пособие по дисциплине финансовый менеджмент. Часть 3». - Душанбе, ТУТ, 2018. - 27 с.

 

Маъруфҷони Садруддин

Докторантураи PhD-ро  хатм кардааст

Ассистент

E-mail: k.m.s_1@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-андоз ва андозбандӣ
-буҷети давлатӣ

Самти илмӣ: Танзими андозбандӣ ва таъсири он дар фаъолияти сармоягузории ҶТ

Корҳои илмӣ методӣ:

 1. Мирзоев Ш., Авгонов Н.А., Маъруфҷони С. Дастури методӣ барои иҷрои корҳои мустақилона аз фанни «Муомилоти пулӣ ва қарз» барои равияҳои иқтисодӣ, Душанбе, ДТТ, 2018

  

Шукуров Некбахт Шоимқулович

Магистратураро хатм кардааст

Ассистент

E-mail: nekbakht.@mail.ru

 

 

 

 

 

  Фанҳои таълимӣ:

-Фаъолияти тиҷоратӣ
-Буҷети давлатӣ
-Менеҷменти молиявӣ
-Молия муомилоти пули ва қарз.

Самти илмӣ: Молия ва қарз

 

Бобиева Муниса Абдуллоевна

 Магистратураро хатм кардааст

Ассистент

E-mail: munisa.bobieva@mail.ru

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Молия
-Бозори молиявӣ
-Молияи корхонаҳо.

Самти илмӣ: Молия ва қарз

 

 

Раҷабова Зиёдамоҳ Ҷумаевна

Магистратураро хатм кардааст

Ассистент

E-mail: ziyoda.rajabova@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Андоз ва андозбандӣ
-Буҷети давлатӣ
-Суғурта.

Самти илмӣ:  Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ

 

НОМГЎИ ФАНҲОИ ТАЪЛИМИИ КАФЕДРАИ МОЛИЯ ВА ҚАРЗ

Молия

Андоз ва андозбандӣ

Суғурта

Бозори молиявӣ

Фаъолияти тиҷоратӣ

Молия, муомилоти пулӣ ва қарз

Муомилоти пулӣ ва қарз

Сиёсати молиявии кутоҳмуддат

Менеҷменти молиявӣ

Сиёсати молиявии дарозмуддат

Фаъолияти бонкӣ

Таҳлили молиявӣ

Муҳити молиявии соҳибкорӣ ва хавфҳои соҳибкорӣ

Буҷети давлатӣ

Молияи корхонаҳо

Нархгузорӣ

Идоракунии молия дар бонкҳои тиҷоратӣ

Сиёсати молиявӣ

Идораи хавфҳои молиявӣ

Усулҳои молиявӣ ва пулӣ-қарзии танзимии иқтисодиёт

Бизнеси суғурта

Ташкили кори банкҳои тиҷоратӣ

Масъалаҳои мувофиқсозии андозбандӣ

Ҳайати устодону-профессорони кафедра аз рўи 5 мавзўъ корҳои илмӣ-тадқиқотӣ гузарониданд, ки дар зер зикр шудаанд.

 1. Ҳасанов А.Р. - Таъмини молиявии рушди босуръати иқтисодиёти миллии Тоҷикистон, мушовирони илмӣ д.и.и, проф. Панибратов Ю.П., Канкулова М.И.
 2. Содиқов Р.Ҳ. - Роҳҳои такмили идоракунии хавфҳои хоҷагидорӣ дар корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мушовири илмӣ д.и.и, проф. Раҷабов Р.К.
 3. Султонов А.Н. - Нақш ва аҳамияти сармоягузорӣ дар беҳтар намудани маълумоти олии касбӣ дар ҶТ дар шароити технологияи кредитии таълим, мушовири илмӣ н.и.и. и.в. проф. Тошматов М.Н.
 4. Қиёмиддинова Ф.Қ. - Такмили усулҳои идоракунии шуғли аҳолӣ дар минтақаҳои қувваи кориашон барзиёд, роҳбари илмӣ д.и.и. Ашуров С.Б.

Роҳбарони илмии маҳфили илмии донишҷўён: