Кафедраи  барномасозӣ   ва  технологияҳои иттилоотӣ (минбаъд – кафедраи Б ва ТИ) ҳамчун ҷузъи сохтории Донишгоҳи технологии Тоҷикистон аз соли 2000-ўм амал мекунад.

Дар солҳои муайян мудирони кафедра инҳо буданд:

Юсупов Мирзо Чўлиевич - номзади илмҳои физикаю математика, дотсент (солҳои 2000-2002)

 • Исмоилов Мизроб Ахмедович – номзади илмҳои физикаю математика, дотсент (солҳои 2002-2005)

 • Зарипов Сайдаҳмад Асрорович  – номзади илмҳои физикаю математика, дотсент (солҳои 2005-2008)

 • Турсунов Раҳматулло Ҷалолович – номзади илмҳои физикаю математика, дотсент (солҳои 2008-2011)

 • Зарипов Сайдаҳмад Асрорович – номзади илмҳои физикаю математика,  дотсент (аз соли 2012 -2015)

Аз соли 2015 инҷониб роҳбарии кафедраро  номзади  илмҳои физикаю математика Турсунов Раҳматулло Ҷалолович   ба уҳда дорад.

Саҳми арзандаи худро дар рушду намои кафедра дотсент Юсупов Мирзо Чулиевич ва и.в. профессор Исмоилов Мизроб Ахмедович гузоштаанд.

Номи ҳозираи худро кафедра - Б ва МИ “Барномасозӣ ва муҳандисии компютерӣ”-ро  соли 2014 гирифтааст.

Дар солҳои мавҷудияташ кафедра як номзади илмро тайёр кардааст.

 

 

Ғуломсафдаров Абдулназар Ғуломназарович

мудири кафедра

Номзади илмҳои техникӣ, и.в.дотсент.

E-mail: abdulnazarg80@gmail.com; abdulnazar80@mail.ru.

 

 

 

Маълумот: Соли 2002 Донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоевро  бо ихтисоси математик-барномасоз хатм намудааст. Аз соли 2007 то соли 2010 аспирантураи Донишгоҳи ш.Хоруғ таҳсил намуд. Соли 2021 рисолаи номзадиро дар мавзӯи «Таҳияи зерсистемаҳои коркарди  автоматии матнҳои забони шуғнонӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникии ихтисоси 05.13.11. – “Таъминоти математикӣ ва барномавии мошинҳои ҳисоббарорӣ, маҷмааҳо ва шабакаҳои компютерӣ”дифоъ кардааст.

Фанҳои  таълимӣ :

- “Технологияи компютери ва графикаи компютерӣ, технологияи мултимедиявӣ”

- “Асосҳои Web тазйин (HTML, CSS, Bootstrap)”

- “Барномасозии консолӣ ва самти объектӣ (Visual Basic, C++, C#, Java, Python, )”

- “Барномасози дар интернет (PHP, JAVA SCRIPT, JQuery)”

-“Манбаи додашудаҳо (SQL, XML, JSON)”

-“Амсиласозии математикӣ ва компютерӣ”

-“Тафаккури сунъӣ, Таҳлили маълумотҳои калон ва омӯзиши мошинӣ”

-“Амнияти иттилоотӣ, криптография ва стеганография”

Самтҳои асосии тадқиқоти илмӣ:

 1. Усулҳои стохастикии мурратабсозии қонуниятҳои морфологии калимасозӣ дар забони шуғнонӣ (зудии вохурии ҳафҳо, ҳиҷоҳо ва калимаҳо дар матни забони шуғнонӣ);
 2. Усулҳои омории математикӣ, барномасозӣ, лоиҳакашии СИМД ва озмоиши ҳисобкунӣ;
 3. Омӯзиши сохти марфологии забони шуғнонӣ барои таҳияи барномаҳои автоматикунонии морфологии коркарди матн;
 4. Таҳия кардани алгоритмҳои таҳлили морфологӣ, синтез, меъёрноккунии калимаҳо, овозкунии матнҳо, ёфтан ва ислоҳи хатогиҳо дар забони шуғнонӣ.

Муаллифи дастурҳои таълимии зерин мебошад:

 1. Мавлоназаров С., Ғуломсафдаров А., Султонҳайдаров Н. Информатика (бо забони тоҷики) - Душанбе, ДДЗТ, 2013
 2. Ғуломсафдаров А., Зарипов С.А. Барномасозӣ дар С++ BULDER (бо забони тоҷики)
 3. Зарипов С.А., Ғуломсафдаров А. Нишондоди методӣ оиди иҷрои корҳои озмоишӣ аз фанни “Амалияи барномасозӣ”. Матбааи “ДТТ”, Душанбе 2019.
 4. Ғуломсафдаров А., Қадамшоев Н.У. Барномасозӣ дар С# (бо забони тоҷики), Душанбе 2021

Интишороти илмӣ, таълимӣ ва илмӣ – методӣ: зиёда аз 15 номгӯ

 

ТУРСУНОВ  Раҳматулло Ҷалолович

номзади илмҳои физикаю математика , дотсент

Аълочии маорифи Тоҷикистон

E-mail:tursunov1958@list.ru

 

 

 

 

Фанҳои  таълимӣ :

 1. Технологияи барномасозӣ
 2. Тарҳрезии математикӣ
 3. Забонҳои барномасозӣ
 4. Сохтор ва алгоритмҳои коркарди додашудаҳо

Самтҳои асосии тадқиқоти илмӣ:

 1. Тарҳрезии матемактикии равандҳои экологӣ
 2. Технологияҳои иттилоотӣ дар раванди таълим

Корҳои  илмӣ – методӣ:

 1. Турсунов Р.Ҷ., Шарипов Ш.А. Дастури методӣ оид ба MS Access. Қисми 1. Душанбе, “Промт”, 2003.- 100 с.
 2. Турсунов Р.Ҷ., Шарипов Ш.А., Раҳмонов П. Қ. Дастури методӣ оид ба MS Access.Қисми 2. Душанбе, “Промт”, 2005.- 100 с.
 3. Турсунов Р.Д., Шарипов Ш.А. Программирование на Visual Basic. Для экономистов.- Душанбе, «Эр - граф», 2005.- 48 с.
 4. Турсунов Р.Д. Методическое пособие по “Основы алгоритмизации и программирования”. -Душанбе, “Эр-граф”, 2017. -180с.
 5. Исмоилов М.А., Турсунов Р.Ҷ. Асосҳои алгоритмикунонӣ ва барномасозӣ (дастури таълимӣ). – Душанбе, “Эр-граф”, 2018. -220с.

 

Зарипов Сайдаҳмад Асрорович

дотсенти кафедраи барномасозӣ ва муҳандисии компютерӣ

номзади илмҳои физикаю математика

e-mail: szaripov65@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

 1. асосҳои алгоритмиронӣ ва барномасозӣ;
 2. муқаддимаи тафаккури сунъӣ;
 3. технологияҳои иттилоотӣ дар соҳаҳо;
 4. барномасозӣ дар забони сатҳи баланд.

Самти илмӣ: моделиронии ҷузъҳои имлои забони табиӣ.

Корҳои илмӣ-методӣ:

 1. Автоматизированный перевод простого нераспространенного предложения (ПНП) с английского языка на таджикский. Труды Технологического университета Таджикистана (ТУТ), выпуск VIII. – Душанбе:  ТУТ,  2001, с. 61-64
 2. Алгоритм компьютерного перевода английского ПНП на таджикский язык. Докл. АН РТ, т. 45, № 3 – 4, 2002 г.,   с. 66-71 ( ҳаммуаллифон: Усмонов З.Д., Исмаилов М.А.)
 3. Элементы компьютерных грамматик некоторых естественных языков (монография), Технологический университет Таджикистана (ТУТ), Душанбе, 2007, 124 с.
 4. Элементы компьютерных систем в обучении русскому языку. Сб. матер. Дней русского языка в РТ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 2007, с.62-67
 5. Компьютерная обучающая система «Падежное склонение». Прогр. межд. конф. «Повыш. кач-ва обра-зов. на основе использ. ИКТ» ТГНУ, Д-бе: 2008.
 6. Модели межсловных связей таджикского предложения. Материалы Междун. НПК ТУТ «ВТО: развитие науки, техники и образования»   (Душанбе, 8.11.  2014 ), с.33-35
 7. Мушкилоти таҳлил ва синтези компютерии матн. Маводҳои конференсияи илмӣ-техникии ДМТ, Душанбе, 22-28 декабри с., с. 107-110 (ҳаммуаллиф: Ризвонова У.М.)
 8. Нуфузи насри мусаҷҷаъ дар боби аввали “Гулистон”-и Саъдии Шерозӣ. Маводи конф. илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ «Рушди ТИ дар ҶТ: самтҳои афзалиятнок ва инноватсионӣ», Институти соҳибкорӣ ва хизмати ҶТ РТ, 29 сентябри соли 2018, с.125-128 (ҳаммуаллиф: Ниёзбоқиев О.С.)
 9. О графической омонимии и полиграфии слов. Материалы республиканской НТК «Проблемы информационной лингвистики, учебные и инновационные технологии», Душанбе, ТУТ, 23февраля 2019 г., с. 19-22 (ҳаммуаллиф: Ризвонова У.М.)
 10. Барномасозӣ дар забони С++. Дастури методӣ, ДТТ,  2017 (ҳаммуаллиф: Ғуломсафдаров А.Ғ).
 11. Нишондоди методӣ оиди иҷрои корҳои озмоишӣ аз фанни “Амалияи барномасозӣ”. Матбааи «Донишгоҳи технологии Тоҷикистон», Душанбе, 2019. (ҳаммуаллиф: Ғуломсафдаров А.Ғ).

 

Шарипов Шарип Ашуралиевич

иҷрокунандаи вазифаи дотсенти кафедраи Барномасозӣ ва муҳандисӣ –компютерӣ

e-mail: sh_sharif@mail.ru

тел: (+992) 91 879 70 50(моб)

 

 

 

 

Фаъолияти педагогӣ:

Аз соли 2001 дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон фаъолият мекунад. Аз фанҳои зерин дарс мегӯяд:

Технологияи барномасозӣ (VB 6.0, C#), асосҳои алгоритмсозӣ ва барномарезӣ, барномасозии самти объектӣ (дар асоси забони барномасозии С#), барномасозӣ дар забонҳои сатҳи баланд, технологияи Web – барномасозӣ(технологияи MVC), манбаи додашудаҳо.

Самтҳои асосии татқиқот:

 1. Моделронии раванди технологӣ (Назорати ҳарорат дар ваннаҳои электролизер)
 2. Таҳияи системаҳои таъмини иттилоот
 3. Лингвистикаи компутерӣ

 Фаъолияти илмӣ:

Муқоисаи баъзе омилҳои забонӣ дар забонҳои агглютинативӣ (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ ва ӯзбекӣ).

Интишори илмӣ, таълимӣ ва илмӣ – методӣ: зиёда аз 30 номгӯ, аз ҷумла:

 1. Дастури таълимӣ аз забони барномасозии Visual Basic 6.0 (Дастури таълимӣ), 140с., 2018 с
 2. Фикрронии алгоритмӣ дар раванди ҳалли машқҳо(дар мисоли забони барномасозии C#) / тарҷумаи Ш.А. Шарипов – Душанбе: ДТТ, 2019. – 172 с.
 3. Нишондоди методӣ барои иҷрои кори курсӣ аз фанни «Технологяҳои барномасозии муосир» Тартибдиҳанда Шарипов Ш.А., Душанбе - 2019. — 36 с.

 

 

 

МУЛОҶОНОВ Баҳодур Абдуҷаборович

Муаллими калон

E-mail: Bahodur.mulojonov@gmail.com

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

 1. Tехнологияи сохтани шабакаҳои компютерӣ
 2. Aсосҳои алгоритмсозӣ ва барномарезӣ
 3. Инфоробита ва шабакаҳои компютерӣ

Самти илмӣ:Усулҳои математикӣ ва инструменталӣ дар иқтисодиёт.

Корҳои илмӣ-методӣ:

 1. Мулоҷонов Б.А., дастури методӣ аз фанни технологияи шабакаҳои компютерӣ (қисми 1)-Д., Матбааи Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода., 2018, 84 саҳ.
 2. Исмоилов М.А., Мулоҷонов Б.А., Луғати тафсирии (глоссарий) аз технологияҳои иттилоотӣ (қисми 1) – Д., Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, 2019, 118 саҳ.

Корҳои илмӣ: Солҳои 2006-2009 дар аспирантураи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ таҳсил намуда, рисолаи номзадиро аз рӯи ихтисоси 08.00.05 «Иқтисодиёт ва идоракунии хочагии халқ» дар мавзӯи «Хусусиятҳои хавасмандсози дар идоракунии ташкилот дар соҳаи маориф» омода намудааст. Ҳоло ба масъалаҳои моделҳои математикии масъалаҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ машғул аст.

Интишороти илмӣ зиёда аз 15 номгӯ

 

 1. Амалияи барномасозӣ

 2. Асосҳои алгоритмсозӣ ва барномарезӣ

 3. Барномасозӣ дар JAVA Script

 4. Барномасозӣ дар ИНТЕРНЕТ

 5. Барномасозии самти объектӣ

 6. Барномасозии функсионалӣ ва мантиқӣ

 7. Забонҳои  барномасозӣ ва таҳияи дастаи барномаҳои амалӣ

 8. Тархрезии таъминоти барномавӣ

 9. Назарияи иттилоот

 10. Назарияи идоракунии автоматӣ

 11. Технологияи сохтани шабакаҳои компютерӣ

 12. Технологияи барномасозӣ (С++)

 13. Сохтор ва алгоритмҳои коркарди додашудаҳо

 14. Таҳияи замимаҳои мизоҷ-серверӣ

 15. Таъминоти барномавии  графикӣ

 16. Технологияи коркарди таъминоти барномавӣ

 17. Усулҳои тафаккури сунъӣ

 18. Симулятсияи компютерӣ

 19. Таҳияи ВЕБ-замимаҳо

 20. Таҳлили системавӣ

 21. Таҳия ва таҳлили талаботи таъминоти барномавӣ

Мавзӯҳои илмӣ-тадқиқотии аъзоёни кафедри барномасозӣ ва МК чунин мебошанд:

 1. Моделҳои ояндабинии равандҳои экологӣ (Турсунов Р.Ҷ., Зарипов С.А., Усмонқулова М.У.).

 2. Тарҳрезии математикии ҷузъҳои забонҳои агглютинативӣ (Исмоилов М.А., Зарипов С.А., Шарипов Ш.А., Ғуломсафдаров А.Ғ., Ҳамидова Д.Н.).

 3. Стратегияи рушди соҳибкорӣ ва хусусиятҳои ҳавасмандсозии идоракунии соҳаи маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Мулоҷонов Б.А., Саидов И.Ҷ.).

 4. Татбиқи усулҳо ва воситаҳои муосири таълимӣ дар тадриси фанҳои равияи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ (Турсунов Р.Ҷ., Зарипов С.А., Кимсанов У.О., Назаров Р.С., Мулоҷонов Б.А., Раҳмонов П.Қ.)

Мавзӯъҳо рисолаҳои номзадии дар кафедра иҷрошаванда ва иҷрокунандагони онҳо барои тасдиқ баъди вориди тағироту иловаҳо дар поён оварда мешавад:

 1. Коркарди компютерии омории матнҳои забонҳои агглютинативӣ (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ ва ӯзбекӣ) (и.в. дотсент Шарипов Ш., роҳбар: академик Усмонов З.Ҷ.).

 2. Тарҳрезии стратегияи рушди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (саромӯзгор Мулоҷонов Б.А., д.и.и., профессор Ҷӯрабоев Ғ.Ҷ.).

 3. Хусусиятҳои ҳавасмандсозӣ дар идоракунии ташкилот дар соҳаи маориф (саромӯзгор Саидов И.Ҷ., роҳбар д.и.и., профессор Кошонова М.Р.).

 4. Коркарди модели самараноки математикии фонетика ва морфологияи забони шуғнонӣ (саромӯзгор Ғуломсафдаров А.Ғ., роҳбарон: академик Усмонов З.Ҷ., и.в.профессор Исмоилов М.А.)

 5. Коркарди модели математикии нерӯи репродуктивӣ дар асоси нишондиҳандаҳои устувори физиологии одам (саромӯзгор Усмонқулова М.У., роҳбар н.и.ф.м. Зарипов С.А.)