Кафедраи забони тоҷикӣ  аз моҳи сентябри соли 1990 дар сохтори  Донишгоҳи технологии Тоҷикистон таъсис ёфтааст, ки сарварии онро номзади илмҳои филологӣ, дотсент  Қосимов Олимҷон Ҳабибович ба уҳда дошт.  Солҳои 1997-2001 мудири кафедраи мазкурро  доктори илмҳои филологӣ, профессор Восиев Қурбон Восиевич ба зимма дошта,   сентябри соли 2001 мавсуф ба вазифаи Мушовири давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардид.   Соли 2001 дар заминаи  мазкур  кафедраи забони тоҷикӣ  ва фанҳои гуманитариро таъсис дода шуд, ки сарварии онро то соли 2008 номзади илмҳои филологӣ, дотсент Одинаев Нурмуҳаммад Сафарович  иҷро намуд. Аз соли 2008 то соли 2014 фанни забони тоҷикӣ  дар сохтори кафедраи   “Фалсафа ва таълимти касбӣ”  шомил буда,  сарвари он  номзади илми фалсафа, дотсент  Ниёзӣ Ёрмуҳаммади  Бобо  ба зимма дошт. Соли 2014 ба кафедра фанни забоншиносии иттилоотӣ ворид шуда, кафедра унвонии забони тоҷикӣ ва забоншиносии иттилоотӣ соҳиб шуда, сарварии онро ба дотсент Одинаев Нурмуҳаммад Сафарович вогузор шуд.  Аз соли 2017 ито имрӯз  дар кафедра танҳо фанни забони тоҷикӣ таълим дода мешавад.

 

 

Одинаев Нурмуҳаммад Сафарович

 номзади илмҳои филологӣ, дотсент

E-mail:odinaievn@mail.ru

Тел:2-50-15-35(х), 93-445-33-44

 

 

 

Фанни таълимӣ:

-Забони тоҷикӣ аз рӯи ихтихос

Самти илмӣ: назариёти адабии тоҷикии форсӣ

Корҳои илмӣ- методӣ

 1. Шоҳин ва шеъри ӯ аз назари тазкиранависон    Маводи конфренсия Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ бахшида ба 160-солагии Шамсиддини Шоҳин, “Суханварӣ”,  № 6, 2018, 45-52 с.
 2. Забони тоҷикӣ. Китоби дарсӣ Нурова К.А.,   2019,  Душанбе, Ирфон, 208 с.
 3. Дар қаламрави сухан.Пажӯҳиш ва татбиқот Душанбе,  Дониш, 2018,   272 с.
 4. Забони тоҷикӣ. Китоби дарсӣ аз фанни забони тоҷикӣ барои донишҷўёни  ғайрифилологӣ. Одинаев Н.С., Нурова К.А., Ҳамроқулова З., Эшонова М. Душанбе: Матбааи «Принт Хаус Медиа». 2019, 217c.   

 

 

 

Нурова  Кубриё Алифовна

Номзади илмҳои филологӣ, дотсент.

E-mail:74 nurova@list.ru

Тел:

 

 

 

Фанни таълимӣ:

-Забони тоҷикӣ

Самти илмӣ: Адабиётшиносӣ. Хусусиятҳои бадеӣ- эстетикии  ғазалиёти  Файзии  даканӣ.

Корҳои  илми – методӣ:

 1. Моногрфия дар мавзўи  «Хусусиятҳои бадеӣ – эстетикии  ғазалиёти Файзии  Даканӣ»- Душанбе: Матбуот, 2013, 211с.
 2. Ҳуҷатнигорӣ. Дастури таълимӣ барои донишҷўён. Душанбе: Ирфон, 2007, саҳ.140. Одинаев Н.С., Олимова П.Н., Турсунова М.У.
 3. Маҷмўи машқҳо  аз забони тоҷикӣ.  Дастури таълимӣ барои иҷроиши  корҳои мустаќилона  дар гурўҳҳои  кредитӣ. Шарифов М., Ҳамроқулова З.  Душанбе: ҶДММ «Эр-граф», 2010, 95 с.
 4. Дастури методӣ оид  ба мукотиботи расмӣ зимни  татбиқи ҳукумати электронӣ. Душанбе: Ирфон, 2014, 67 с.
 5. Китобии дарсии  «Забони тоҷикӣ» (Барои равияи  технологияҳои  иттилоотии соҳавӣ.) Душанбе: Нашри Камол, 2015, 200 с.
 6. Дастури методӣ оид ба иҷрои корҳои мустақилона. Душанбе: ДТТ, 2018, 55 с.
 7. Дастури методӣ аз забони  тоҷикӣ барои иҷрои корҳои мустақилона. Душанбе: Матбааи Вазорати  маориф ва илми ҶТ, 2019, 117 с.
 8. Забони тоҷикӣ. Китоби дарсӣ аз фанни забони тоҷикӣ барои  донишҷўёни  ғайрифилологӣ. Одинаев Н.С., Нурова К.А., Ҳамроқулова З., Эшонова М. Душанбе: Матбааи «Принт Хаус Медиа». 2019, 217c.  

 

 

Хоҷамуродов Олимҷон Ҳамроевич

доктори илми филология, профессор

E-mail:

Тел:915 -70-28-75

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ

-Забони тоҷикӣ

Самти илмӣ: Адабиётшиносӣ (адабиёт ва  фарҳанги  Эрону, Афғонистон)

Корҳои илмӣ- методӣ:

 1. Поэтика Садека Хедаята. Душанбе: “Дониш” – 1991. 150 с.
 2. Насри зеҳнгари форсии Эрон дар қарни XX (поэтикаи жанр). Душанбе: “Маркази эроншиносӣ” – 2003. 250 с.
 3. С. Хедаят и современная дариязычная  проза Афганистана // Взаимодейставие и взаимовилияние циливизаций и культур на Востоке . т. 2. М: - 1988.
 4. Бузург Алавӣ ва новеллаи ӯ “Гиламард” // Садои Шарқ, 1994 № 5-8.
 5. Андешае чанд перомуни “Буфи кур”-и Содиқ Ҳидоят // Садои Шарқ, 1998, № 1-6
 6. Адабиёти аҳди Машрута. Душанбе: “Деваштич”- 2000 дафтари аввал. (китоби дарсӣ барои факултаи шарқшиносӣ)
 7. Фарҳанги мухтасари вожаҳои форсӣ. Чопи дуввум, бо таҷдиди назар ба такмил. Душанбе: Эр- Граф. 2010. 80 с.
 8. Фарҳангшиносӣ (фишурдаи дарсҳои назариявӣ) Душанбе: Ирфон, 2011. 140 с.
 9. Маликушшуаро Баҳор // Садои Шарқ. 2013, № 1
 10. Лоиқ Шералӣ ва “шеъри нав”-и Эрон // Паёми Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. Серияи филология. 2013. № 4/3.
 11. Андешае чанд перомуни ҷараёнҳои асосии насри бадеии форсии қарни XX  // Суханшиносӣ (маҷаллаи илмӣ) 2013, №1.
 12. Лоҳутӣ ва Фаррухии Яздӣ шоирони мубориза аҳди Машрутаи Эрон // Равобити адабӣ ва фарҳанги Шарқ (маҷмӯаи мақолаҳо). Хуҷанд: Ношир, 2014.

 

 

Ҳамроқулова Зебунисо  Усмоновна

Омӯзгори калон,

E-mail:mumtoz2007@mail.ru

Тел:

 

 

 

Фанҳои таълимӣ

-Забони тоикӣ

Самти илмӣ: Адабиётшиносӣ. Назария ва нақди шеър дар «Шеър – ул- Аҷам»-и  Шиблии  Нуъмонӣ

Корҳои  илми – методӣ:

 1. Таҳияи рисолаи илмӣ дар мавзўи «Назария ва нақди шеър дар «Шеър-ул-Аҷам»- и  Шиблии  Нуъмонӣ».-2019с
 2. Нуъмонӣ Шиблӣ. Шеър-ул-Аҷам ё таърихи шуаро ва адабиёти Эрон. Ҷилди 4. Тарҷумаи Сайид Муҳаммадтақии Фахри Доии Гелонӣ. Таҳияи матн бо луғоту тавзеҳот. Зери назари Мирзо Муллоаҳмад // Шиблии Нуъмонӣ.-Душанбе: Матбааи Вазорати маориф ва илми ҶТ, 2018-309с.
 3. Шиблии Нуъмонӣ шоири порсигў. Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, №4/4, 2019с. С. 207-213
 4. Тазкира-осори муҳим ва нодири адабӣ. Паёми Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, № 1(1), с.2018. - саҳ.114-118
 5. Тахайюл ва моҳияти он дар «Шеър-ул-Аҷам»-и Шиблии Нуъмонӣ Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, № 4/5, (209), 2016 с. С. 308-312)
 6. Таҳқиқ ва шинохти шеър аз  нигоҳи  Шиблии  Нуъмонӣ Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, №4/4, 2016 с. С. 358-362.
 7. Мунтахаби ашъори Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ (рубоиёт, қитъаҳо ва муаммоҳо). Интихоби Одинаев Н.С., С. Файзов. Зери назари О. Хоҷамуродов. / Абдурраҳмони Ҷомӣ.- Душанбе: Дониш, 2014.-109с.
 8. Забони тоҷикӣ (китоби дарсӣ аз фанни забони тоҷикӣ барои донишҷӯёни факултаҳои ғайрифилологӣ). Одинаев Н.С., Нурова К.А.,.,Эшонова М. Душанбе, 2019.-217с.

Дастури методӣ (аз забони тоҷикӣ барои  иҷрои корҳои мустақилона) Нурова К.А., Душанбе: Матбааи Вазорати маориф ва илми ҶТ, 2019.-116с

 

 

Эшонова  Мутрибахон  Асадхоновна

Омӯзгори калон

E-mail:eshonovam88@mail.ru

Тел:

 

 

Фанҳои таълимӣ

-Забони тоҷикӣ

Самти илмӣ: Адабиётшиносӣ.

Корҳои  илми – методӣ:

 1. Таҳияи рисолаи илмӣ дар мавзӯи “Теоретические и практические аспекты национальной особенности творчества Мирзо Турсунзаде” -2019с.
 2. Забони тоҷикӣ (китоби дарсӣ аз фанни забони тоҷикӣ барои донишҷӯёни факултаҳои ғайрифилологӣ) Одинаев Н.С., Нурова К.А., Ҳамроқулова З.У., Эшонова М.А. Душанбе 2019.-217с.
 3. Дастури методӣ (аз фанни забони тоҷикӣ барои иҷрои корҳои мустақилона) Душанбе “ДТТ” 2019. 52 саҳ.
 4. Дастури тарбияви (барои кураторони гуруҳҳои академи). Душанбе “ДТТ”2019. 150 сах.

Маводи илмӣ:

 1. Ҷанбаҳои миллӣ дар достони “Ҳасани аробакаш”-и Мирзо Турсунзода. Ахбори АИҶТ №5 2013с.
 2. Унсурҳои забони гуфторӣ дар назми Мирзо Турсунзода. Ахбори АИҶТ № (234) 2014с.
 3. Образ ва характер дар достони “Ҳасани аробакаш”-и Мирзо Турсунзода. Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бимзнес ва сиёсати Тоҷикистон №4, (60) 2014с.
 4. Тасвири ҷанбаҳои миллии симои модар дар шеъри Мирзо Турсунзода. Номаи Донишгоҳ (Хуҷанд) №4 (41), 2014.
 5. Хусусиятҳои миллии осори шоир (Мирзо Турсунзода). Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ №4, (59) 2014с.
 6. Миллият ва миқёси он дар тафаккури бадеии Мирзо Турсунзода. Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ №1, (62-2) 2015с.
 7. Инъикоси образ ва характерҳои миллӣ дар эҷодиёти Мирзо Турсунзода. Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон №4/1, (159) 2015с.
 8. Ҷавонон ояндаи миллату давлатанд. Маҷмӯи мақолаҳо ва тезисҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ “Нақши ҷавонон дар ҳалли мушкилоти муҳим дар манзари ҷаҳонишавӣ” 19-21 май, 2017.

 

 

 

Мажнунов  Абдуламин  Абдулакимович

Номзади илмҳои  филологӣ, омўзгори калон

E-mail:majnunov-1001@mail.ru

Тел:

 

 

Фанҳои таълимӣ

-Забони тоҷикӣ

Самти илмӣ: Адабиётшиносӣ. Марсия дар фолклор ва назми муосири тољик»

Корҳои  илми – методӣ:

 1. Забони тоҷикӣ (дастури таълимӣ- методӣ барои донишҷӯёни ихтисосҳои ғайрифилологӣ) – Душанбе: Ирфон, 2019. 100 с. // Мажнунов А.А., Султонмамадова У.А., Шукурова З.Т.
 2. Дастури методӣ оид ба иҷрои корҳои мустақилона аз фанни забони тоҷикӣ барои донишҷӯёни таҳсилоти фосилавӣ.-Душанбе: Эр-граф, 2019. 140 с. Одинаев Н.С., Мажнунов А.А.

 

 

 

Турсунова Мақсад Умаровна

Омӯзгори калон

E-mail:mumtoz2007@mail.ru

Тел:

 

 

Фанҳои таълимӣ

- Забони тоҷикӣ

Самти илмӣ:  Забоншиносӣ . Роли асосҳои феъл дар калимасозии исм  ва  сифат.   

Корҳои  илми – методӣ:

 1. Инъикоси хусусияти ҷавонмардӣ дар  «Шоҳнома»- и А.Фирдавсӣ;
 2. «Абўмуслимнома» -и Абўтоҳири Тартусӣ, китоби аввал. Душанбе 1994;
 3. «Доираи адабии Лоҳур ва шўҳрати адабии  тоҷик» Душанбе 1998;
 4. Сабақ аз давлатдории  Ардашери Бобакон, журнали «Шоҳроҳи ваҳдат» №7, 2000с;
 5. «Юсуф ва Зулайхо»- и  Низоми Ҳиротӣ, труды ТУТ выпуск Х, Душанбе 2004;
 6. Дастур ва маҷмўи машқҳо оид ба омўзиши ҳуҷҷатҳои расмӣ, Душанбе , Ирфон 2006;
 7. Албому суратҳои С.Айни, Душанбе , Ирфон, с 2005;
 8. Дастур ва маҷмўи машқҳо  оид ба омўзиши ҳуҷҷатнигорӣ, Душанбе с 2007;
 9. Дастури методӣ оид ба мукотиботи расмии касбӣ зимни  татбиқи  ҳукумати  электронӣ. Душанбе, Ирфон 2014, 64 с.
 10. Дастури методӣ «Баъзе хусусиятҳои забони тоҷикӣ барои донишҷўёни ихтисоси саноати сабук» Душанбе, Ирфон, 2015, 20 с

Дар кафедра фанни забони тоҷикӣ аз рӯи ихтисос дар ҳаҷми 4 (чор) кредит таълим дода мешавад.  Дар машғулиятҳои амалӣ, КМРО ва КМД донишҷӯён ғайр аз мавзӯъҳои вобаста ба забономӯзӣ, ҳамчунин бо матнҳои ихтисосӣ кор карда, луғати истилоҳоти соҳавӣ таҳия менамоянд.  Ҳамчунин дар машғулиятҳои КМРО ва КМД донишҷӯён ба тарҷумаи матнҳои ихтисос, кор бо матнҳои адабӣ ва таърихӣ, таҳияи ҳуҷҷатҳои расмӣ машғул мешаванд.

Корҳои илмӣ- методӣ  кафедра:

 1. Дастури методӣ оид ба иҷрои корҳои мустақилона. Душанбе: ДТТ, 2018, 55 с.
 2. Дастури методӣ аз забони  тоҷикӣ барои иҷрои корҳои мустақилона. Душанбе: Матбааи Вазорати  маориф ва илми ҶТ, 2019, 117 с.
 3. Забони тоҷикӣ. Китоби дарсӣ аз фанни забони тоҷикӣ барои  донишҷӯёни  ғайрифилологӣ. Одинаев Н.С., Нурова К.А., Ҳамроқулова З., Эшонова М. Душанбе: Матбааи «Принт Хаус Медиа». 2019, 217c.
 4. Таҳияи рисолаи илмӣ дар мавзӯи «Назария ва нақди шеър дар «Шеър-ул-Аҷам»- и  Шиблии  Нуъмонӣ».-2019с
 5. Нуъмонӣ Шиблӣ. Шеър-ул-Аҷам ё таърихи шуаро ва адабиёти Эрон. Ҷилди 4. Тарҷумаи Сайид Муҳаммадтақии Фахри Доии Гелонӣ. Таҳияи матн бо луғоту тавзеҳот. Зери назари Мирзо Муллоаҳмад // Шиблии Нуъмонӣ.-Душанбе: Матбааи Вазорати маориф ва илми ҶТ, 2018-309с.
 6. Шиблии Нуъмонӣ шоири порсигӯ. Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, №4/4, 2019с. С. 207-213
 7. Тазкира-осори муҳим ва нодири адабӣ. Паёми Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, № 1(1), с.2018. - саҳ.114-118
 8. Дастури методӣ (аз фанни забони тоҷикӣ барои иҷрои корҳои мустақилона) Душанбе “ДТТ” 2019. 52 саҳ.
 9. Дастури тарбияви (барои кураторони гуруҳҳои академи). Душанбе “ДТТ”2019. 150 сах.
 10. Симои Садриддин Айнӣ дар достон “Чароғи абадӣ”-и Мирзо Турсунзода. “Саҳми устод Садриддин Айнӣ дар ташаккули илму адаби тоҷик” Маводи Конференсияи илмӣ бахшида ба 140 солагии устод Садриддин Айнӣ, 7-апрели соли
 11. Ибтикороти Шамсиддин Шоҳин дар ғазал. Паёми Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, №2 соли
 12. Саҳми занон дар рушди илми тоҷик. “Саҳми занон дар рушди илм” Маводи Конференсияи илмӣ бахшида ба Рӯзи модар дар АИҶТ (13-02.2018).
 13. Инъикоси чеҳра ва хислатҳои миллӣ дар эҷодиёти Мирзо Турсунзода. Паёми Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, №2 соли
 14. Дар паҳнои адабиёт (маҷмӯаи мақолаҳо). Душанбе: Дониш. 2018. 340 с.

 

 1. Мирзода Ишқӣ – шоири инқилобӣ ва навпардоз // Пайёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ. Бахши илмҳои филологӣ, 2018. №8 қисми 1. С. 99-104.
 2. Андешаҳои Содиқ Ҳидоят перомуни масъалаи хатти паҳлавӣ ва алифбои овозӣ // Илм ва ҷомеа. Маҷаллаи академии илмӣ-оммавӣ. 2019 №1(14). С.51-59.