Факултети телекомуникатсия ва таълимоти касбӣ

01лого

Факультет телекоммуникации и профессионального обучения  был образован в соответствии с решением Учёного Совета университета №1 от 13.09.2011 как Совместный таджикско–российский факультет Отраслевых технологий и управленческих инноваций и с 1.09 2012 года стал функционировать.  Деканом факультета был назначен доктор технических наук, профессор Юсупов Шахбони Тагоевич.

С 01.11.2013 года в связи с кадровыми изменениями в ТУТ, директор филиала Технологического университета в городе Кулябе, доктор технических наук профессор Иброхимов Холназар Исмоилович был переводом назначен на должность декана факультета, а с января по июль 2014 года возглавил факультет к.т.н., доцент Самиев Кутбиддин Абдулхаевич.

С 1 сентября 2014 года факультет был переименован на Совместный таджикско-российский факультет Телекоммуникационных технологий, компьютерного дизайна и профессионального образования. Деканом факультета был назначен Насриддинов Мирзомиддин Шамсиддинович.

Согласно решению Учёного Совета университета за №3 от 24.10.2016 на базе Совместного таджикско-российского факультета Телекоммуникационных технологий, компьютерного дизайна и профессионального образования  был создан факультет телекоммуникации и профессионального обучения, и был утвержден приказом ректора университета за  №87/У от 31.10.2016.

 

Насридинов Мирзомудин Шамсудинович

Декан факультета

кандидат экономических наук

доцент

E-mail: nasrid_m@mail.ru

03

Раджабова Наима Насруллаевна

Муовини декан оид ба таълим

н.и.п.

E-mail: naimasha0408@mail.ru

04

Парвонаева Хандон Зарифбековна

Заместитель декана по науке и инновации

Ассистент

E-mail: parvonaeva88@mail.ru

05

Асомуддини Абдулмумин

Заместитель декана по воспипатательной работе

E-mail: asomiddin26_1991@mail.ru

Маълумоти умумӣ дар бораи самти фаъолияти кафедра

Кафедраи  забони русӣ ва педагогикаи тахсилоти олии Донишгоҳи  технологии Тоҷикистон   бо қарори  ректори  ДТТ аз 1.09.2012  дар заминаи кафедраи  забони  русӣ  ва  ташаккули имиҷ  таъсис ёфтааст. Аз санаи 01.11.2016 бо назардошти даровардани тағироту иловахо ба сохтори идоравии маъмурӣ ва таълимии донишгоҳ дар ҷаласаи ШО №2 аз 24.10.2016 кафедраи номбурда  бо Ф № 87/ХУ аз 31.10.2016  ба кафедраи забони русӣ ва таҳсилоти касбӣ  табдил дода шуд.

 

– Омӯзгорони кафедра дар ҳамаи ихтисосҳои Донишгоҳи технологии Тоҷикистон аз фанҳои забони русӣ, педагогика ва психология, ва психология  дарс мегузаранд.

– Кафедра дар бинои факултети телекоммуникатсия ва таълимоти касбӣ дар ошёнаи дуюми утоқи кории 11 «А» воқеъ мебошад, ки масоҳаташ  ≈ 20 метри квадратиро ташкил медиҳад.

– Кафедра дорои базаи моддиву техникии хуб буда соҳиби  2 компютер ,1 ноутбук, 2 хати бо шабакаи Интернет пайвастро истифода мебарад. Ҳамаи омӯзгорон аз ҳамин мавод  самаранок истифода мебаранд.

– Дар кафедра 6 дотсент, номзади илм – Наҷимова Ҳ.Б., Умарова Б.Ҳ., Хусанова Т.Қ., Раҷабова Н.Н., Юсупова З.Р. Ошимова М.М. ва 4-муаллими калон Мусоева Н.М., Мирзоев Ш.Г., Ваҳобова А.А., Заробекова А.А. фаъолияти таълими-илмӣ ва тарбиявӣ мебаранд. Ҳамаи омӯзгорони кафедра дорои нақшаҳои таълимӣ, яъне силлабусҳои аз тарафи мудири кафедра ва декани факултет тасдиқшуда, мебошанд

– Дар кафедра маҳфили илмии «Собеседник» фаъолият мекунад. Роҳбарии маҳфил ба ӯҳдаи муаллими калони кафедра Заробекова А.А.  гузошта шудааст.

– Омӯзгорони кафедраи забони русӣ ва тахсилоти касбӣ ба хамаи факултетҳои Донишгоҳ вобаста карда шуда,  барои баланд бардоштани сатхи забони русӣ  сахми арзанда гузошта истодаанд. Хар як омӯзгор ба  факултетхои вобаста шуда  ба донишҷӯён  вазифаи   сохтани  луғатҳои сохавӣ  дар хаҷми 300  калима  гузоштааст ва   донистан ва истифодабарии он  дар    дарсхо  тахти  назорати омузгорон  мебошад.

-Устодони кафедра бо мақсади муайян намудани донишҷуёни лаёкатманд  дар дарсҳои забони русӣ мониторинг гузаронида истодаанд.

-Саромузгори кафедра Заробекова А.А. олимпиадаи донишгоҳӣ аз фанни забони русӣ гузаронида, донишҷӯи бахши 3 ихтисосӣ 1-26 020202р Хомидова Махинаро  ба олимпиадаи ҷумхуриявӣ ва ишғоли ҷои фаҳрӣ  омода карда истодааст.

– Ҷорӣ намудани усулҳои нави таълим, дарсиҳамоӣ, истифодаи роҳҳову усулҳои фаъолгардонии донишҷӯён, ташкил ва тайёр кардани аёният, дастурҳои таълимӣ доир ба кори мустақилонаи донишҷӯён, маводҳои методӣ – ҳамаи маводҳо  вуҷуд доранд ва дар тадрис истифода бурда мешаванд.

– Омузгорони кафедра дар раванди таълимӣ технологияҳои  педагогӣ,  махсусан,  технологияҳои компютериро   татбиқ менамоянд.

Номгӯи фанҳои  кафедра

1. Забони русӣ аз рӯи ихтисос
2. Психологияи синусолӣ
3. Психологияи касбӣ
4. Асосҳои методологии таълимоти касбӣ
5. Педагогика ва психология
6. Забони русӣ аз рӯи ихтисос
7. Психологияи касбӣ
8. Психология
9. Назария ва усулҳои кори тарбиявӣ
10. Асосҳои эҷодиёти муҳандиси педагогӣ

Таълими донишҷуён дар факултет аз руи ихтисосҳои зерин сурат мегирад:

 • 1-08 01 01 07 01 – Система ва шабакаҳои телекоммуникатсионӣ, системаҳои мобилӣ, алоқаи моҳворавӣ ва радиотехника.
 • 1-08 010 107 02 – Дизайни компютерӣ, технологияҳои интернет ва мултимедия.
 • 1-08 01 01 10 01 –Тарҳрезии услуби инсон ва муҳити зист.
 • 1-08 01 01 11 01 – Технологияи саноати нассоҷӣ ва саноати сабук.
 • 1-43 01 06 – Технологияи энергияи самарабахш ва менељменти энергетикӣ.
 • 1-45 01 03 – Шабакаҳои телекоммуникатсионӣ.

Номгӯи ихтисосҳои факултет бо таснифи кӯтоҳи он

 1. Кафедраи– «Забони тоҷикӣ, дизайни компютерӣ ва технологияҳои телекоммуникатсионӣ»;
 2. Кафедраи– «Физика ва фанҳои мухандисӣ »;
 3. Кафедраи –«Забони русӣ ва педагогкикаи таҳсилоти олӣ».

Дастовардҳои

 Юсупова Заррина  Розиқовна  “Сопоставительный   анализ актуального  членения  предложения в разноструктурных  языках». Монография. Душанбе, 2016.(дар чоп).

Дотсент Юсупова З.Р. барои дифои рисолаи докторӣ  омода аст.

Як силсила маводҳои таълимӣ-методӣ аз ҷониби устодони кафедра ба чоп омода шуданд:

 1. Дотсенти кафедра, н.и.п. Умарова Б.Х.,  ва  дотсенти кафедраи  забони тоҷикӣ   н.и.п.  Шарипова Г.А.”Русско-таджикский терминологический словарь для дизайнеров (энциклопедического характера)”  дар ҳаҷми 160 сах. ба нашр омода карданд, ки ин   барои татбиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатӣ” саҳмгузорӣ  намуданд. Бо қарори Мушовараи Вазорати маориф ва илми ЧТ №14/23 аз 28.05.2015 ба чоп тавсия шудааст.
 2. Юсупова З.Р., Хусанова Т.К. Методическое пособие по выполнению контрольных работ  по дисциплине «Русский язык» для студентов неязыковых факультетов. дар ҳаҷми 70 саҳ. ба чоп омода аст,
 3. Устодони кафедра. Методическое пособие по дисциплине «Русский язык» по выполнению самостоятельной работы (СРСП) и  по повышению профессионального уровня студентов всех специальностей

– Илова бар ин кулли омӯзгорони кафедра  дар корҳои илмӣ-методии донишгоҳ иштирок менамоянд, ва бо маърӯзаҳо на танҳо дар конференсияи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон баромад мекунанд, балки дар   конференсияю  семинарҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона иштирок мекунанд ва  бо маводхои илмӣ  баромад менамоянд:

Буклет

  Забон:
  • Русский
  • Тоҷикӣ
  • English