Кафедраи молия ва қарз

Маълумоти умумӣ дар бораи кафедраи молия ва қарз

Кафедраи молия ва қарз мувофиқи фармони ректори Донишгоњи технологии Тољикистон аз 30 августи соли 2004 ташкил шудааст. Кафедра аз рўи ихтисоси 1-250104 – молия ва қарз, тахассуси 1-25010410 – менељменти молиявӣ мутахассисон тайёр менамояд.

 

Ному насаб, дараҷаи илмӣ ва номгўи фанҳои таълимдиҳандаи омўзгорони кафедра

Содиқов Раҳмон Ҳамроевич –  н.и.и., и.в. дотсент, мудири кафедра.

10 декабри соли 1967 таваллуд шудааст, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент.

Соли 1993 Донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбе,  соли  2003 Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизматро (маълумоти дуюм) хатм кардааст.

Рисолаи номзадиро аз рӯи ихтисоси 08.00.05. – иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии соҳаҳо, комплексҳо ва корхонаҳо (саноат) дар мавзӯи «Масъалаҳои такмили идоракунии хавфҳои хоҷагидорӣ дар корхонаҳои саноати пахтатозакунии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҳимоя намудааст. Ҳоло ба тадқиқи масъалаҳои идоракунӣ ва суғуртаи хавфҳои корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон машғул мебошад.

Аз фанҳои таълимии зерин дарс медиҳад:                  

– андоз ва андозбандӣ;

– суғурта;

– молия;

– хавф-менеҷмент.

Муаллифи китоби дарсӣ ва дастури таълимии зерин мебошад:

 1. Катаев А.Х., Тошматов М.Н., Хасанов А.Р., Содиков Р.Х. Страхование. Учебное пособие. – Душанбе: «Ирфон», 2009. – 496 с.
 2. Ҳасанов А.Р., Миразизов А.Ҳ., Содиқов Р.Ҳ. – Душанбе: «Ирфон», 2010, – 340 с

E-mail: rakhmon67@mail.ru

6511.3203

Ҳасанов  Абдураҳим Раҳмонович – н.и.и., дотсент, декани факултети менеҷменти молиявӣ ва инноватсионӣ.

10 октябри соли 1959 таваллуд шудааст, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Соли 1981 Донишкадаи муҳандисӣ-сохтмонии ш.Ленинградро аз рӯи ихтисоси сохтсмони саноатӣ ва шаҳрвандӣ бо дипломи аъло хатм намудааст.

Солҳои 1984-1987 дар аспирантураи Донишкадаи муҳандисӣ-сохтмонии ш.Ленинград таҳсил намуда, рисолаи номзадиро аз рӯи ихтисоси 08.00.24 «Иқтисодиёт, банақшагирӣ ва ташкили идоракунӣ дар сохтмон» дар мавзӯи «Идоракунии муддати сохтмони объектҳо дар шароити тезонидани рушди иҷтимоию иқтисодии хоҷагии халқ»» ҳимоя намудааст.  Ҳоло ба масъалаҳои таъмини молиявии рушди босуръати иқтисодиёти миллии Тоҷикистон ва устувории молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон машғул аст.

Аз фанҳои таълимии зерин дарс медиҳад:

– молия;

– молия ва қарз;

– буҷети давлатӣ;

– фаъолияти бонкӣ

Муаллифи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимии зерин мебошад:

 1. Ҳасанов А.Р., Миразизов А.Ҳ., Содиқов Р.Ҳ. Молия ва қарз (китоби дарсӣ) – – Душанбе, Ирфон, 2010. – 352 с.
 2. Катаев А.Х.,Тошматов М.Н., Ҳасанов А.Р., Содиков Р.Х. Страхование (учебное пособие) – Душанбе, Ирфон. – 2009. – 552с.
 3. Хасанов А.Р. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Банковское дело» для студентов 4 курса специальности «Финансы и кредит». – Душанбе: ТУТ, 2010. –  24 с.

Хасанов А.Р. Методические указания по выполнению комплекса домашних заданий по дисциплине “Финансы и кредит” для студентов  3–го курса специальности 1-25 010711 –  ” Экономика и управление на предприятии промышленности ” Утверждены и введены в действие НМС ТУТ  20 сентября 2013г., протокол № 1 – Душанбе, 2013. – 58с.

E-mail: ab10101959@mail.ru

 

41657536

Маҷидов Қудратулло Маҷидович –  омўзгори калон.

E-mail: majidov_qm@mail.ru

Аз фанҳои зерин таълим медиҳад:

1. Буҷети давлатӣ

2. Асосҳои назарияи менеҷменти молиявӣ

3. Муомилоти пулӣ ва қарз

4. Молия ва қарз

 

26

Султонов Абдураҳмон Неъмонович – омўзгори калон, ҷонишини  декани факултети менеҷменти молиявӣ ва инноватсионӣ оид ба таълим.

E-mail: sultonov.abdurakhmon@mail.ru

Аз фанҳои зерин таълим медиҳад:

1. Бозори қоѓазҳои қиматнок

2. Муомилоти пулӣ ва қарз

3. Менеҷменти молиявӣ қисми II. Сиёсати молиявии кутоҳмуддат

4. Молияи корхонаҳо

 

2655646

Убайдуллоев Кароматулло Нусратуллоевич

ассистент

1-уми феврали соли 1992 таввалуд шудааст.

Соли 2014 Донишгоҳи технологии Тоҷикистонро аз рўи ихтисоси иқтисодиёт ва идора дар корхона бо дипломи аъло хатм намудааст.

Солҳои 2014-2016 дар магистратураи Донишгоҳи технологии шаҳри Йошкар-Олаи Федератсияи Россия таҳсил намуда, рисолаи дипломиро дар мавзуи «Амалисозии  низоми идоракунии сифати маҳсулоти ширӣ бо роҳҳои ҷорӣ намудани регламентҳои техникии иттиҳоди гумрукӣ ва истифодаи воситаҳои назорат ва идоракунии сифат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз рӯи ихтисоси  «Стандартизатсия ва метрология» ҳимоя намудааст.

Аз фанҳои таълимии зерин дарс медиҳад:

– молия;

– молия ва қарз;

– буҷети давлатӣ;

– молияи корхонаҳо

– таҳлили молиявӣ

– асосҳои назариявии менеҷменти молиявӣ

 – молия, муомилоти пулӣ ва қарз

E-mail: karom92-92@mail.ru

 

Фанҳои таълимии кафедра

1 Андоз ва андозбандӣ
2 Нархгузорӣ
3 Бозори коѓазҳои қиматнок
4 Асосҳои назарияи менеҷменти молиявӣ
5 Фаъолияти бонкӣ
6 Молия ва қарз
7 Буҷети давлатӣ
8 Идоракунии молия дар бонкҳои тиҷоратӣ
9 Таҳлили молиявӣ
10 Молия
11 Суѓурта
12 Муомилоти пулӣ ва қарз
13 Молияи корхонаҳо
14 Менеҷменти молиявӣ қисми I. Муҳити молиявии соҳибкорӣ ва хавфҳои соҳибкорӣ
15 Менеҷменти молиявӣ қисми II. Сиёсати молиявии кутоҳмуддат
16 Менеҷменти молиявӣ қисми III. Сиёсати молиявии дарозмуддат


Тавсифи мухтасари ихтисоси  менеҷменти молиявӣ

Дар иқтисоди бозорӣ идоракунии молия яке аз вазифаҳои асосӣ ва афзалиятноки ҳар як корхона ба шумор меравад. Бинобар ин, касби директори молиявӣ (менеҷери молиявӣ) дар шароити муосир барои ҳар як корхона ва умуман мамлакат нақши ҳалкунанда дошта, хело зарур мебошад.

Ҳадафи асосии тахассуси менеҷменти молиявӣ дар доираи ихтисоси молия ва қарз тайёр намудани мутахассисони баландихтисос барои зинаҳои олӣ ва миёнаи идоракунӣ ба шумор меравад, аз ҷумла:

– директори молиявии корхона;

– сардори раёсати (шўъбаи) молия;

– сардори шўъбаи молия;

– мутахассиси пешбари раёсат ё шўъбаи молия ва ѓайра.

Тахассуси менеҷменти молиявӣ диққати асосиро ба тайёрии касбӣ ва тайёр намудани мутахассисоне равона менамояд, ки бояд оиди идоракунии сармояи асосӣ ва гардони корхона дониш ва малакаи кофӣ дошта, сиёсати молиявӣ ва сармоягузории корхонаро таҳия карда тавонанд. Ҳамчунин мутахассиси тахассуси менеҷменти молиявӣ бояд таҳлил ва банақшагирии барномаи истеҳсолии корхонаро амалӣ карда, фаъолияти худро бо дигар шўъбаҳои корхона ҳамоҳанг намуда, ҳаргуна қарори стратегӣ, тактикӣ ва фавриро аз нигоҳи таъсири онҳо ба натиҷаҳои ниҳоии фаъолияти хоҷагидории корхона баҳогузорӣ карда тавонад.

Рўйхати китобҳо, монографияҳо ва дастурҳои методии устодони кафедра

 • .  Катаев А.Х.,  Тошматов М.Н., Хасанов А.Р., Содиков Р.Х. Страхование (Учебное пособие).  –  Душанбе:  «Ирфон»,  2009. – 320 с.
  1. Ҳасанов А.Р., Миразизов А.Ҳ., Содиқов Р.Ҳ. Молия ва қарз (китоби дарсӣ). – Душанбе: «Ирфон», 2010, – 340 с.
  2. Ҳасанов А.Р., Ҳасанов С.А. Дастури методӣ оиди иҷрои маҷмўи корҳои хонагӣ аз фанни «Фаъолияти бонкӣ» барои донишҷўёни курси 3-юми ихтисоси 1-25010410 – менеҷменти молиявӣ. – Душанбе, ДТТ, 2013. – 46 с.
  3. Хасанов А.Р. Методические указания по выполнению домашних заданий по дисциплине «Банковское дело» для студентов 3го курса специальности 1-25010410 – финансовый менеджмент. – Душанбе, ТУТ, 2013. – 47 с.
  4. Ҳасанов А.Р. Дастури методӣ оиди иҷрои маҷмўи корҳои хонагӣ аз фанни «Молия ва қарз» барои донишҷўёни курси 3-юми ихтисоси 1-25010711 – иктисодиёт ва идора дар корхонаҳои саноатӣ. – Душанбе, ДТТ, 2013. – 42 с.
  5. Хасанов А.Р. Методические указания по выполнению домашних заданий по дисциплине «Финансы и кредит» для студентов 3го курса специальности 1-25010711 – экономика и управление на предприятии промышленности. – Душанбе, ТУТ, 2013. – 43 с.
  6. Содиқов Р.Ҳ. Дастури методӣ оиди иҷрои маҷмўи корҳои хонагӣ аз фанни «Андоз ва андозбандӣ» барои донишҷўёни курси 3-юми ихтисоси 1-25010410 – менеҷменти молиявӣ. – Душанбе, ДТТ, 2014. – 39 с.
  7. Содиқов Р.Ҳ. Дастури методӣ оиди иҷрои маҷмўи корҳои хонагӣ аз фанни «Суѓурта» барои донишҷўёни курси 3-юми ихтисоси 1-25010410 – менеҷменти молиявӣ. – Душанбе, ДТТ, 2013. – 48 с.
  8. Содиков Р.Х. Методические указания по выполнению домашних заданий по дисциплине «Страхование» для студентов специальности 1-25010410 – финансовый менеджмент. Душанбе, ТУТ, 2013. – 46 с.
  9. Содиков Р.Х. Методические указания по выполнению домашних заданий по дисциплине «Финансовый менеджмент часть I. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» для студентов специальности 1-25010410 – финансовый менеджмент. Душанбе, ТУТ, 2014. – 52 с.
  10. Султонов А.Н. Дастури методӣ оиди иҷрои маҷмўи корҳои хонагӣ аз фанни «Молияи корхонаҳо» барои донишҷўёни курси 3-юми ихтисоси 1-25010410 – «Менеҷменти молиявӣ». – Душанбе, ДТТ, 2014. – 24 с.
  11. Султонов А.Н. Дастури методӣ оиди иҷрои маҷмўи корҳои хонагӣ аз фанни «Бозори қоѓазҳои қиматнок» барои донишҷўёни курси 3-юми ихтисоси 1-25010410 – менеҷменти молиявӣ. – Душанбе, ДТТ, 2015. – 27 с.
  12. Раджабов М.А. Методические указания по выполнению домашних заданий по дисциплине «Рынок ценных бумаг» для студентов 3го курса специальности 1-25010410 – финансовый менеджмент. – Душанбе, ТУТ, 2015. – 22 с.
  13. Ҳасанов А.Р. Дастури методӣ оиди иҷрои маҷмўи корҳои хонагӣ аз фанни «Буҷети давлатӣ» барои донишҷўёни ихтисоси 1-25010410 – менеҷменти молиявӣ. – Душанбе, ДТТ, 2016. – 33 с.
  14. Содиков Р.Х. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Финансовый менеджмент часть II. Краткосрочная финансовая политика» для студентов специальности 1-25010410 – финансовый менеджмент. Душанбе, ТУТ, 2016. – 18 с.
  15. Содиқов Р.Ҳ. Дастури методӣ оиди иҷрои кори курсӣ аз фанни «Менеҷменти молиявӣ. Қисми I. Сиёсати молиявии кутоҳмуддат» барои донишҷўёни ихтисоси 1-25010410 – менеҷменти молиявӣ. – Душанбе, ДТТ, 2016. – 20 с.

Корҳои курсӣ аз фанни  «Менеҷменти молиявӣ. Қисми 1.  сиёсати молиявии кутоҳмуҳлат» барои донишҷўёни курси 4, ихтисоси  1-25010410 – менеҷменти молиявӣ

 • Сиёсати ташкили муносибатҳои тарафайни корхона бо бонки тиҷоратӣ
 • Таҳлили натиҷаҳои молиявии фаъолияти корхона
 • Таҳлили омилҳои тағйирёбии ҳаҷми безарарии фурўш ва минтақаи бехатарии корхона
 • Таҳлили ҷавоби нишондиҳандаҳои молиявӣ ба тағйирёбии ҳолати истеҳсолӣ
 • Таҳлили интенсивнокӣ ва самаранокии селаҳои пулии корхона
 • Формулаи базавии таҳлили қарзӣ ва сиёсати қарзии корхона
 • Буҷети ҳаракати воситаҳои пулӣ ва нақши он дар ташкили селаҳои пулии корхона
 • Қарздории дохилии корхона ва натиҷаҳои он
 • Маблағҳои мувақкатан озоди корхона – таҳлил ва истифодаи самаранок
 • Гардиши пул ва сиёсати кутоҳмуддати идоракунии селаҳои пулии ташкилот
 • Аҳамият ва усулҳои банақшагирии хароҷоти корхона дар шароити муосир
 • Истифодаи категорияи даромади маржиналӣ дар идоракунии хароҷоти ҷории корхона
 • Истифодаи усулҳои таҳлили амалиётӣ дар сиёсати истеҳсолии корхона
 • Истифодаи воситаҳои таҳлили амалиётӣ ҳангоми такмилдиҳии сиёсати идоракунии амалиётии фоидаи ташкилот
 • Истифодаи усулҳои таҳлили амалиётӣ дар мувофиқсозии ҳаҷми арзиши аслии маҳсулот
 • Истифодаи фишанги молиявӣ дар сиёсати молиявии кўтоҳмуддати корхона
 • Тадқиқ ва асоснок намудани системаи буҷетикунонӣ дар корхона
 • Сарчашма ва стратегияи маблағгузориисармояи гардон дар корхонаи муосир
 • Идоракунии маҷмўии гардиши пул ва сиёсати молиявии меъёрмуайянкунӣ
 • Сиёсати кўтоҳмуддати маблағгузории тиҷоратии фаъолияти ташкилот
 • Сиёсати кўтоҳмуддати мувофиқсозии активҳои пулӣ бо мақсади таъмини пардохтпазирии ташкилот
 • Ташаккули портфели сармоягузории ташкилот ҳамчун омили устувории молиявии он
 • Технологияи ташаккули сиёсати молиявии корхона
 • Сиёсати сармоягузории корхона: баҳодиҳӣ ва самтҳои асосии такмили он
 • Маблағгузории дохилӣ ва ё худмаблағгузории корхона
 • Сиёсати кўтоҳмуддати идоракунии қарзи ташкилот дар назди таҳвилгарон ва пудратчиён
 • Сиёсати кўтоҳмуддати идоракунии захираҳои истеҳсолии ташкилот
 • Сиёсати кўтоҳмуддати идоракунии хароҷоти ҷории ташкилот
 • Таҳлили маржиналӣ ва мувофиқсозии фоида
 • Усулҳои идоракунии нарх дар корхона
 • Шаклҳои ғайрипулии ҳисоббаробаркунӣ  – намудҳо, моҳият, механизми амал кардан
 • Гирдгардиши воситаҳои пулӣ ва роҳхои истифодаи самараноки бақияи пулҳои озод
 • Активҳои гардон ҳамчун объект ва воситаи идоракуниимолияи корхона
 • Таҳлили амалиётӣ ҳамчун усули идоракунии молиявии корхона
 • Муайян кардани талабот ба маблағгузории кўтоҳмуддат дар системаи идоракунии молияи корхона
 • Идоракунии сармояи гардон дар корхонаи тиҷоратӣ
 • Фоидаи корхона: таҳлили ташаккул ва истифодаи он
 • Мувофиқсозии талаботи маҷмўии корхона ба намудҳои гуногуни активҳои гардон
 • Мувофиқсозии воситаҳои пулӣ дар корхона
 • Хусусиятҳои идоракунии намудҳои гуногуни хароҷоти ҷории корхона
 • Баҳодиҳӣ ва такмили механизми молиявии ташаккул ва истифодаи фоида аз фурўш
 • Баҳодиҳии левериҷи амалиётӣ ва  молиявӣ
 • Баҳодиҳии истифодаи самараноки қарзи кўтоҳмуддат дар ташкилоти тиҷоратӣ
 • Сиёсати маблағгузории кўтоҳмуддати фаъолияти асосии ташкилот: марҳилаҳо ва усулҳои татбиқсозӣ
 • Сиёсати дивидендии корхона
 • Сиёсати мувофиқсозии ҳисобҳои пулии корхона
 • Идоракунии хавфҳо дар бозори қоғазҳои қиматнок
 • Самтҳои асосии баланд бардоштани устувории молиявии корхона
 • Пешгўикунии фаъолияти молиявии корхона
 • Баҳодиҳии ҷолибнокии лоиҳаҳои сармоягузорӣ
 • Таҳлили ҳолати молиявии корхона
 • Пешгўикунӣ ва таҳлили хавфи селаҳои пулии лоиҳа
 • Маблағгузории кўтоҳмуддати корхона
 • Баҳогузорӣ ва самтҳои асосии баланд бардоштани даромаднокии корхона
 • Сиёсати идоракунии талаботи молиявии ҷории ташкилот
 • Пешгўикунии селаҳои пулӣ ва ҳисобкунии талаботи корхона ба маблағҳои пулӣ
 • Левериҷи  истеҳсолӣ ва истифодаи он дар идоракунии молияи корхона
 • Нархи тавозунноки бозорӣ ва нархи базавии корхона
 • Таҳияи сиёсати кўтоҳмуддати беҳтарсозии ҳолати молиявии корхона
 • Таҳияи сиёсати кўтоҳмуддати ташкилот: баҳодиҳӣ ва самтҳои такмили он
 • Таҳия ва асоснок намудани сиёсати кўтоҳмуддати идоракунии қарзи ташкилот
 • Таҳия ва асоснок намудани сиёсати амалиётии ташкилот оиди  идоракунии қарзи бонкӣ
 • Таҳия ва асоснок намудани сиёсати амалиётии ташкилот оиди  идоракунии сармояи қарзии ташкилот
 • Таҳия ва асоснок намудани сиёсати амалиётии ташкилот оиди  идоракунии инвеститсияҳои молиявии ташкилот
 • Таҳия ва асоснок намудани самтҳои асосии сиёсати кўтоҳмуддати молиявии корхона
 • Таҳия ва асоснок намудани сиёсати корхона оиди истифодаи активҳои гардон
 • Таҳия ва асоснок намудани сиёсати таъмини қарзпардозии корхона
 • Таҳия ва асоснок намудани сиёсати идоракунии устувории молиявии ташкилот
 • Таҳия ва асоснок намудани сиёсати идоракунии давраҳои молиявӣ-хоҷагидории ташкилот
 • Таҳия ва асоснок намудани сиёсати нархгузории ташкилот
 • Таҳияи механизмҳои амалиётии идоракунии зиддибуҳронии ташкилот
 • Таҳияи сиёсати кўтоҳмуддати молиявӣ оиди идоракунии хавфҳои молиявӣ
 • Рақобатпазирии маҳсулот ҳамчун омили таъмини устувории молиявии корхона
 • Такмили банақшагирии молиявӣ дар корхона дар шароити муосир
 • Баҳодиҳии хавф ва самтҳои асосии паст намудани он ҳангоми таҳияи стратегияи молиявии корхона
 • Самтҳои асосии таҳия ва татбиқи сиёсати инноватсионии корхона
 • Самтҳои асосии баланд бардоштани иқтидори молиявии корхона
 • Захираҳои зиёд кардани истеҳсоли маҳсулот ва даромаднокии сармояи асосии корхона
 • Такмилдиҳии сиёсати идоракунии сарчашмаҳои худии маблағгузории фаъолияти асосии ташкилот
 • Такмилдиҳии сиёсати банақшагирӣ дар ташкилот
 • Такмилдиҳии сиёсати нархгузории корхона
 • Таркиб ва сохти нарх дар соҳаи саноат ва масъалаҳои мувофиқсозии он
 • Стратегия ва тактикаи нархгузорӣ дар корхона
 • Хавфҳо ва даромаднокии корхона
 •  Баҳодиҳӣ ва асоснок кардани сиёсати сармоягузории корхона
 • Идоракунии хароҷот дар ҷараёни банақшагирии молиявии фаъолияти корхона
 • Идоракунии хароҷот барои истеҳсол ва фурўши маҳсулот дар асоси ҳисоби арзиши аслии пурра
 • Идоракунии сармояи гардони корхона
 • Самтҳои асосии беҳтарсозии пардохтпазирии корхона
 • Идоракунии захираҳои молӣ-моддии корхона
 • Идоракунии сиёсати қарзии корхона
 • Идоракунии қарзи дебиторӣ ҳамчун асоси таъмини устувории молиявии корхона
 • Идоракунии омилҳое, ки ба самараноки фаъолияти асосии ташкилот таъсир мерасонанд
 • Факторинг ва имкониятҳои истифодаи он дар таъмини молиявии соҳибкорӣ
 • Коэффитсиентҳои молиявӣ ҳамчун воситаи сиёсати молиявии кўтоҳмуддат
 • Натиҷаҳои молиявии корхона ва қонунияти ташаккули онҳо дар шароити муосир
 • Нарх дар системаи банақшагирии молиявӣ ва назорати молиявӣ дар корхона
 • Идоракунии хавфҳои молиявии корхона
 • Идоракунии молиявии зиддибуҳронии корхона
 • Захираҳои афзун кардани фоидаи корхона
 • Ҷиҳатҳои байналмилалии менеҷменти молиявии корхона
 • Сарчашмаҳои маблағгузории корхона: саҳмия, лизинг, факторинг ва дигар қоғазҳои қиматнок
 • Сиёсати дивидендии корхона

Дастовардҳои кафедра

 1. Таҳия ва нашри 1 китоби дарсӣ, 1 дастури методӣ.
 2. Ташкили синфхонаи бозиҳои касбии расмии бонкдорӣ ва таҳлили молиявӣ.
 3. Санади тасдиқкунанда оиди татбиқи натиҷаҳои кори илмии омӯзгорони кафеда оиди идоракунии хавфҳо дар корхонаи пахтатозакунии ноҳияи Ҷ. Рӯмӣ.

  Забон:
  • Русский
  • Тоҷикӣ
  • English